ชุดวิชาที่ไม่มีข้อสอบสำรองในการสอบไล่ภาค 2/58

นักศึกษาที่จะสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2/2558 โปรดไปเข้าสอบตามสนามสอบที่มหาวิทยาลัยจัดสอบไว้ หากย้ายสนามสอบเร่งด่วนโปรดระวังเรื่องข้อสอบที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สำรองแบบทดสอบไว้ ดังรายละเอียดของชุดวิชาที่ไม่ได้........... ดูรายละเอียด

การย้ายสนามสอบของภาคการศึกษาที่ 2/2558

หากนักศึกษามีกิจธุระจำเป็นไม่สามารถเข้าสอบในพื้นที่หรือเขตจังหวัดที่แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย  ขอให้ยื่นคำร้องย้ายสนามสอบก่อนวันสอบ 45 วัน เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียมแบบทดสอบและที่นั่งสอบไว้ให้ มิ........... ดูรายละเอียด

ลักษณะข้อสอบสำหรับการสอบไล่ภาคที่ 2/2558

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2/2558 คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเรียกดูไฟล์ ........... ดูรายละเอียด

ชุดวิชาที่เปิดสอนและตารางสอบภาคพิเศษ 2558

นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ 2558 สามารถดู "ตารางราคาได้จากเว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ" สำหรับภาคการศึกษาพิเศษจะจัดสอบพร้อมกับการสอบซ่อมภาค 2/2558 จึงขอให้นักศึกษาตรวจสอบวันเวลาสอบให........... ดูรายละเอียด

ขอเชิญตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

สำนักทะเบียนและวัดผลขอเชิญนักศึกษาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2559 ของสำนักทะเบียนและวัดผลในด้านการรับสมัครนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การจัดสอบ และการแจ้งผลการสอบ ตอบแบบสอบถาม........... ดูรายละเอียด