สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
เกี่ยวกับสำนักทะเบียน

ผอ สำนักทะเบียนและวัดผล

สำนักทะเบียนและวัดผล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งที่เป็นงานวิชาการ

งานบริการสนับสนุนทางวิชาการ และงานธุรการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับนักศึกษาและผู้เรียนตั้งแต่ เข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ทั้งในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี

เริ่มจากการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การลงทะเบียน การจัดทำแบบ ทดสอบ การพัฒนาแบบทดสอบ การจัดระบบคลังข้อสอบ การจัดสอบ การประมวลผลการสอบ การแจ้งผลสอบ การออกเอกสารสำคัญในการสำเร็จการศึกษา และการให้บริการตอบปัญหา แก่นักศึกษาและผู้เรียน สำหรับงานด้านวิชาการ จัดให้ความรู้และอบรมด้านเทคนิคการวัดผล และประเมินผล นอกจากนั้น ยังให้บริการจัดสอบทั้งระบบให้กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน

ปัจจุบันสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 8 หน่วยงาน ดังนี้ คือ
1. สำนักงานเลขานุการ     5. ฝ่ายจัดสอบ
2. ฝ่ายรับนักศึกษา     6. ศูนย์วิชาการประเมินผล
3. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา     7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาแบบทดสอบ
4. ฝ่ายวัดผลการศึกษา     8. ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1