ฝ่ายวัดผลการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการเตรียมและคัดแยกกระดาษคำตอบ แบบทดสอบ การประมวลผลสอบ การแจ้งผลการสอบ การตรวจสอบผลสอบ การขอดูคะแนนผลการสอบ การออกใบแทนใบแจ้งผลการสอบ ซึ่งฝ่ายวัดผลการศึกษาแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 4 งานดังนี้

1. งานธุรการ
2. งานวางแผนและเตรียมข้อมูลวัดผล
3. งานประมวลข้อมูลวัดผล
4. งานสถิติข้อมูลและตรวจสอบผลการสอบ