ศูนย์วิจัยและพัฒนาแบบทดสอบ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบ การบรรจุแบบทดสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างข้อสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อสอบ การทำเฉลยข้อสอบ การจัดทำคลังข้อสอบมาตรฐาน และการทำลายเอกสารเกี่ยวกับการสอบ ตลอดจนให้ความรู้ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาแบบทดสอบแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 6 งาน คือ
1. งานธุรการ
2. งานพัฒนาแบบทดสอบ
3. งานจัดทำแบบทดสอบ
4. งานวิเคราะห์ข้อสอบ
5. งานคลังข้อสอบ
6. งานคลังข้อสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์