สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
เกี่ยวกับสำนักทะเบียน

บริการทางวิชาการ

โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  มุมมองการวัดคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF สู่อาเซียน(ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ดูรายละเอียด........
บริการตอบคำถาม ชุดวิชา 33304 ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
สำนักทะเบียนและวัดผล ให้บริการทางวิชาการสำหรับนักศึกษา
ดูรายละเอียด........

การฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Lisrel

สำนักทะเบียนและวัดผล กำลังจัดฝึกอบรมโปรแกรม Lisrel (โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์) จำนวน 4 รุ่น
ดูรายละเอียด........

บริการจัดสอบ ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. ให้บริการจัดสอบแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน แบบครบวงจร ตั้งแต่การออกข้อสอบ พิมพ์ข้อสอบ จัดสอบ และตรวจข้อสอบ ซึ่งดำเนินการโดยบุคลการมืออาชีพ มีประสบการณ์อันยาวนาน และมีความน่าเชื่อถือ สามารถจัดสอบได้ทั่วประเทศและไม่จำกัดจำนวนของผู้เข้าสอบ
ดูรายละเอียด........

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1