สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
เกี่ยวกับสำนักทะเบียน

บริการออกข้อสอบและจัดสอบทั่วประเทศ

สำนักทะเบียนและวัดผลให้บริการจัดสอบแบบครบวงจรแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่การออกข้อสอบ พิมพ์ข้อสอบ จัดหาสถานที่สอบ จัดสอบ และการตรวจข้อสอบ บริหารการจัดสอบโดยบุคลากรมืออาชีพ พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์ในการจัดสอบมายาวนานมากว่า 30 ปี

 

 » การอออกข้อสอบ


   ศูนย์วิจัยและพัฒนาแบบทดสอบ สำนักทะเบียนและวัดผล เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อจัดทำข้อสอบและแบบทดสอบโดยเฉพาะ มีคลังข้อสอบมาตรฐานจัดการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และมีคณาจารย์ด้านการวัดและประเมินผลเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ นอกจากนี้ ยังมีคณาจารย์ครอบคลุมการออกข้อสอบตามความต้องการ ในทุกสาขาวิชาและทุกการทดสอบ
 
 

» การพิมพ์ข้อสอบ


    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง สามารถควบคุมการพิมพ์ข้อสอบไม่ให้รั่วไหล และมีระบบการพิมพ์หลายรูปแบบทั้งการพิมพ์ในระบบเดิมและการพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล
 

» การจัดสอบ


  ด้วยประสบการณ์ในการจัดสอบให้นักศึกษา มสธ. เป็นเวลายาวนาน ซึ่งในแต่ละภาคการศึกษามีนักศึกษาเข้าสอบไม่ต่ำกว่า 70,000 คน นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายโรงเรียนที่จะใช้เป็นสถานที่สอบมากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ จึงทำให้สำนักทะเบียนและวัดผลสามารถบริหารการจัดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือในระดับสูงสุด
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ สำนักงานเลขานุการ สำนักทะเบียนและวัดผล โทร. 0-504-7203 หรือ 0-504-7206 หรือ email: re.reoffice@stou.ac.th

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1