กำหนดวันประกาศผลการสอบซ่อม 2/55 และภาคพิเศษ/55

ประกาศ ณ วันที่: 25 กันยายน 2555 อ่าน: 254839 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง กำหนดวันประกาศผลการสอบนักศึกษาและผู้เรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

            โดยที่เป็นการสมควรกำหนดวันประกาศผลการสอบในการศึกษาภาคต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญา พ.ศ.๒๕๔๗ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงได้กำหนดวันประกาศผลการสอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ไว้ดังนี้

ข้อ ๑. วันประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ชุดวิชา วันประกาศผลการสอบ
ชุดวิชาการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ(STOU-EPT) ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและหรือข้อสอบปรนัย ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
ชุดวิชาในโครงการสัมฤทธิบัตร ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
ชุดวิชาอบรมเข้มพิเศษ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖

ข้อ ๒. วันประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ชุดวิชา วันประกาศผลการสอบ
ชุดวิชาการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ(STOU-EPT) ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและหรือข้อสอบปรนัย ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
ชุดวิชาในโครงการสัมฤทธิบัตร ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ๕ เมษายน ๒๕๕๖
ชุดวิชาอบรมเข้มพิเศษ ๕ เมษายน ๒๕๕๖

ข้อ ๓. วันประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ชุดวิชา วันประกาศผลการสอบ
ชุดวิชาการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ(STOU-EPT) ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและหรือข้อสอบปรนัย ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
ชุดวิชาในโครงการสัมฤทธิบัตร ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖
ชุดวิชาอบรมเข้มพิเศษ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๖

ข้อ ๔. วันประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ชุดวิชา วันประกาศผลการสอบ
ชุดวิชาการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ(STOU-EPT) ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและหรือข้อสอบปรนัย ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖
ชุดวิชาในโครงการสัมฤทธิบัตร ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

ประกาศ ณ วันที่ มกราคม พ.ศ ๒๕๕๕

(ลงนาม) ปราณี สังขะตะวรรธน์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หัวข้อข่าวอื่นๆ