ข้อบังคับและระเบียบฯ | ปฏิทินการศึกษา | แบบฟอร์ม | บริการทางวิชาการ | คำถามถามบ่อย | บริการตอบปัญหา | นานาสาระ
@ Home
ประวัติสำนักทะเบียนฯ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
แผนดำเนินการ
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ
ฝ่ายรับนักศึกษา
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
ฝ่ายจัดสอบ
ฝ่ายวัดผลการศึกษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
  แบบทดสอบ
ศูนย์วิชาการประเมินผล
ศูนย์ข้อมูลทะเบียน
  และบริการนักศึกษา
สำนักงานเลขานุการ
@ ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

» เรียน มสธ. ดีอย่างไร
» บรรยากาศใน มสธ.
» สมัครเป็นนักศึกษา
» ชุดวิชาที่เปิดสอน
» ลงทะเบียนเรียน
» ตารางสอบ/สนามสอบ
» ผลการเรียน
» Site map
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฝึกทักษะการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินทางการศึกษา

(ขออภัย ที่นั่งเต็มแล้ว)

Download แผ่นพับการอบรม
ความเป็นมาของโครงการ
ด้วย สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เนื่องจากเป็นงานที่นอกจากการดำเนินงานตามภารกิจและให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว สำนักทะเบียนและวัดผลยังดำเนินงานในภารกิจด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการศึกษา

เมื่อรัฐได้มีการกำหนดมาตรการ การปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน การวัดและประเมินเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสร้างเสริมแรงจูงใจเพื่อประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้ ตามร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา: ระเบียบวาระแห่งชาติ(พ.ศ. 2551-2555) ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ปัญหาโดยให้มีการทบทวนเกณฑ์การวัดและประเมินผลรวมทั้งปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผู้เรียนโดยการใช้วิธีการที่หลากหลาย และการฝึกอบรมครูประจำการในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการคิด

สำนักทะเบียนและวัดผลตระหนักในความสำคัญดังกล่าวจึงใช้ศักยภาพทางวิชาชีพที่มีอยู่ช่วยขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนของชาติในอีกแนวทางหนึ่ง จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฝึกทักษะการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินการคิดทางการศึกษาให้แก่ครูผู้สอนกับการจัดการเรียนการสอนขึ้น

วันที่ 1 ของการอบรม
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนเรียนและรับเอกสารการ
09.00-12.00 น. บรรยายเรื่อง กรอบแนวคิดหลักสูตรแกนกลางฯ และการวิเคราะห์ตัวชี้วัด
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. หลักการประเมินเพื่อการเรียนรู้
15.00-16.30 น. ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อคำถามตามตัวชี้วัด

วันที่ 2 ของการอบรม
09.00-12.00 น. วิธีการสร้างเครื่องมือวัดและประเมิน
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. หลักการเขียนข้อสอบ
15.00-16.30 น. ฝึกปฏิบัติสร้างข้อสอบตามตัวชี้วัด

วันที่ 3 ของการอบรม
09.00-12.00 น. การประเมินสภาพจริง (โครงงาน ภาคปฏิบัติ)
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน
14-00-15.00 น. ฝึกปฏิบัติสร้างเครื่องมือวัดตามสภาพจริงและ สร้างเกณฑ์การให้คะแนน
15.00-16.30 น. นำเสนอการออกแบบเครื่องมือวัด และประเมินในชั้นเรียน

วันที่ 4 ของการอบรม
09.00-10.30 น. การวัดและประเมินจิตพิสัย
10.30-12.00 น. การสร้างเครื่องมือวัดจิตพิสัย
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13-00-16.30 น. นำเสนอการออกแบบเครื่องมือวัด และประเมินในชั้นเรียน

หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ชุตินันทกุล
โทร. 0-2504-7245

Download แผ่นพับการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

คุณอาภัศนีย์ ขันธิโชติ หรือคุณจิรัฐติกานต์ แป้นสัมฤทธิ์
โทร. 0-2504-7203 0-2504-7208-9
หมายเลขโทรสาร 0-2504-7206 หรือ 0-2504-7209
e-mail: reoffice@stou.ac.th

ส่งใบลงทะเบียนมาที่:

สำนักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120


 

แผนที่การเดินทางมา มสธ.
คลิกเพื่อขยายใหญ่
 
 
Links
เรียน มสธ.
กิจกรรมงานทะเบียน
   
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. โทร. 0-2504-7231-6 email: re.reoffice@stou.ac.th