Home | สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี | ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน | ปฏิทินการศึกษา | บริการตอบปัญหานักศึกษา | ดาวโหลดแบบฟอร์ม |
 
ผลการค้นหาชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคที่ 1/2553
ชุดวิชา 33421  หลักการบริหารท้องถิ่น
ค่าวัสดุการศึกษาของชุดวิชานี้
1=ซื้อ 2=ไม่ซื้อ
800 300
หมายเหตุ:
ชุดวิชา 33421  หลักการบริหารท้องถิ่น
สอบ วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา เวลา 15.00 - 17.30 น.
การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้อย่างน้อย 1 ชุดวิชาแต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา

* นักศึกษาที่เคยลงทะเบียนชุดวิชาใดแล้ว สอบไม่ผ่านหรือไม่ได้เข้าสอบ หากต้องลงทะเบียนในชุดวิชาเดิมอีกครั้ง นักศึกษาไม่ต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาใหม่้ ยกเว้น ชุดวิชานั้น มีการปรับปรุงเอกสารการสอนใหม่ นักศึกษาจะต้องสั่งซื้อเอกสารการสอน/วัสดุการศึกษาด้วย**
 
ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
โทร. 02 504 7231-6
email: re.reoffice@stou.ac.th