มสธ. | สำนักทะเบียนฯ | บริการตอบคำถาม | สร้างไฟล์พิมพ์คำถาม | ประกาศข่าว | สถิติคำถาม | Backup Database
เลือกเลขคำถามที่ต้องการพิมพ์
เลือกทั้งหมด | เคลียร์ทั้งหมด
  หัวข้อ ผู้ถาม อ่าน ตอบ ผู้ตอบ
119179 รบกวนตอบข้อสงสัยให้ด่วนค่ะ ภาวิณี วรรณพราหมณ์
3/24/2012 9:12:25 AM
53 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
3/24/2012 9:54:30 AM
119178 ต้องการไปรับ มสธ.13 เอง ด่วนมากครับ นายวิทยา สมนึก
3/24/2012 8:01:17 AM
102 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
3/26/2012 3:20:51 PM
119177 ติดตามผลการย้ายสังกัดสาขาวิชา คมสันต์ ใจปินตา
3/24/2012 6:21:00 AM
47 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/11/2012 3:53:30 PM
119176 สถานะภาพนักศึกษา นางสาว รัตติพร อุทัยอินทร์
3/24/2012 12:45:13 AM
57 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/26/2012 11:52:55 AM
119175 เรียน คุณนวรัตน์ วิเศษปั้น เรื่อง การลงทะเบียนเรียนล่าช้าในภาคการศึกษาที่ 2/2554 นายวินิต เด่นดวงเดือน
3/24/2012 12:27:51 AM
63 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/26/2012 9:21:08 AM
119174 การขอเปลี่ยนที่อยู่ มานะ เกิดแก้วเมืองมูล
3/24/2012 12:06:48 AM
49 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
3/26/2012 10:31:22 AM
119173 ชำระเงินเพิ่มเติมแล้ว ยังไม่ได้หนังสือและกิจกรรม นายลิขสิทธิ์ ทำนอง
3/24/2012 12:05:24 AM
45 0
119172 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนสัมฤทธิบัตร โศภิษฐ์
3/23/2012 11:48:08 PM
46 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
3/26/2012 10:52:00 AM
119171 113501 ครั้งที่ 2 อนนท์
3/23/2012 10:51:46 PM
67 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
3/24/2012 9:20:18 AM
119170 ย้ายสนามสอบ ประยงค์
3/23/2012 10:45:09 PM
66 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
3/24/2012 10:23:34 AM
119169 โอนชุดวิชา ยรรยง อันทินทา
3/23/2012 10:15:13 PM
63 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
3/26/2012 9:58:32 AM
119168 ผลการตรวจสอบการเพิ่มชุดวิชา ปัทมา
3/23/2012 9:48:14 PM
69 0
119167 ลงทะเบียนภาคการศึกษาพิเศษ พรชัย
3/23/2012 9:47:58 PM
143 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/24/2012 9:36:21 AM
119166 สภาพนักศึกษา ศิรินภา วินตาล
3/23/2012 9:22:09 PM
69 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/24/2012 9:43:40 AM
119165 เอกสารแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ไม่ตรงกับเอกสารการสอนชุดวิชา ชนะชัย
3/23/2012 9:20:26 PM
40 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
3/24/2012 3:19:10 PM
119164 เรียนคุณธัญรัตน์ สุนันทา
3/23/2012 8:56:49 PM
70 1 ธัญรัตน์ ศรีชนะ
3/24/2012 9:38:54 AM
119163 ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี rak
3/23/2012 8:56:43 PM
47 2 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/24/2012 9:05:11 AM
119162 ตารางสอบซ่อม 2/54 พรพิมล หยุยจันทึก
3/23/2012 8:46:48 PM
60 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
3/24/2012 9:17:26 AM
119161 ผลการลงทะเบียน(ชำระเงินเพิ่ม) สิทธิพันธ์ วิรุตม์กุล
3/23/2012 7:35:45 PM
42 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/24/2012 9:55:05 AM
119160 จะสอบแล้ว ยังไม่ได้รับหนังสือเลย อำภาพร พงษ์พุดทา
3/23/2012 7:34:37 PM
50 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/10/2012 2:27:08 PM

 
มสธ. | สำนักทะเบียนฯ | บริการตอบคำถาม | สร้างไฟล์พิมพ์คำถาม | ประกาศข่าว | สถิติคำถาม | Backup Database
 
จัดทำโดยศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผลการศึกษา โทร. 02 504 7131-6 email: re.reoffice@stou.ac.th