มสธ. | สำนักทะเบียนฯ | บริการตอบคำถาม | สร้างไฟล์พิมพ์คำถาม | ประกาศข่าว | สถิติคำถาม | Backup Database
เลือกเลขคำถามที่ต้องการพิมพ์
เลือกทั้งหมด | เคลียร์ทั้งหมด
  หัวข้อ ผู้ถาม อ่าน ตอบ ผู้ตอบ
119905 ผลการลงทะเบียนเทอม 2/54 sujunjira
3/30/2012 11:30:51 AM
42 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/5/2012 11:04:43 AM
119904 เรียนคุณกนิษฐาด่วนค่ะ ส่งใบวุฒิมาทางบริษัทได้หรือเปล่าค่ะ ณัฐชริณทร์ นอบน้อม
3/30/2012 11:24:47 AM
91 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
3/30/2012 11:59:12 AM
119903 อยากทราบผลการสอบซ่อม 2/55 ภัทรภร อำไพสกุลชาติ
3/30/2012 11:19:39 AM
164 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
3/30/2012 4:18:06 PM
119902 อยากทราบผลการสอบซ่อม 2/55 ภัทรภร อำไพสกุลชาติ
3/30/2012 11:19:35 AM
84 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
3/30/2012 4:18:31 PM
119901 เอกสารขอรับเงินเกินโครงการสัมฤทธิบัตร นางสาวรุ่งเรือง สุริโย
3/30/2012 11:11:39 AM
36 1 ธัญรัตน์ ศรีชนะ
3/31/2012 1:16:03 PM
119900 ไม่ได้ต่อสภาพนักศึกษา ชนัญกานต์
3/30/2012 11:10:20 AM
34 0
119899 เกี่ยวกับการลงทะเบียนภาคพิเศษค่ะ อุมาพร สันโต
3/30/2012 10:58:11 AM
41 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/4/2012 6:22:46 PM
119898 สอบถามการลงทะเบียนเรียน อาชนเทพ อัครสุวรรณ์
3/30/2012 10:52:44 AM
40 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/7/2012 10:33:35 AM
119897 ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนภาค 2/54 พงษ์ชนะ กันจินะ
3/30/2012 10:50:58 AM
43 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/4/2012 1:48:29 PM
119896 ใบรายงานผลการศึกษา มสธ.15 (Transcript) ขวัญสุดา ธรรมชีพ
3/30/2012 10:50:19 AM
55 0
119895 ยังไม่ได้รับเอกสารการเรียนจะทำอย่างไรค่ะ นงนุช จันทรโสภณ
3/30/2012 10:40:59 AM
34 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
4/7/2012 3:33:54 PM
119894 สอบถามการลงทะเบียนชุดวิชาเลือกเสรี นันทวรรณ สุดจิตร์สมโภชน์
3/30/2012 10:33:48 AM
48 1 ธัญรัตน์ ศรีชนะ
3/31/2012 1:22:25 PM
119893 เรียนคุณธัญรัตน์ เรื่องยังไม่ได้รับ มสธ15 ค่ะ สุนันทา
3/30/2012 10:07:20 AM
67 1 ธัญรัตน์ ศรีชนะ
3/31/2012 3:36:12 PM
119892 รบกวนส่ง มสธ. 15 ด่วนครับ ไพรบูลย์ ดำริห์
3/30/2012 10:04:59 AM
46 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
4/12/2012 10:47:03 AM
119891 การลงทะเบียน กัลยา มงคลฉัตร
3/30/2012 10:01:17 AM
35 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/11/2012 3:23:36 PM
119890 โครงการสัมฤทธิบัตร ประภัสสร หัวใจฉ่ำ
3/30/2012 9:49:24 AM
40 0
119889 รบกวนตรวจสอบการลงทะเบียนภาคพิเศษ2554 และการลาพัก2/2554 ชมพูนุช สุขรมย์
3/30/2012 9:34:29 AM
37 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
4/6/2012 1:46:21 PM
119888 ตรวจสอบผลการทั้งหมดที่สอบผ่าน นายอภิสิทธิ์ ขันธะหัตถ์
3/30/2012 9:34:06 AM
66 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/10/2012 9:33:26 AM
119887 รบกวนตรวจสอบการลงทะเบียนภาค 2/2554ด้วยค่ะ ลักขณา บุตรปรารมย์
3/30/2012 9:30:58 AM
45 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/30/2012 10:25:10 AM
119886 การลงทะเบียนเรียน ประภัสสร หัวใจฉ่ำ
3/30/2012 9:18:20 AM
50 1 ธัญรัตน์ ศรีชนะ
3/31/2012 1:11:00 PM

 
มสธ. | สำนักทะเบียนฯ | บริการตอบคำถาม | สร้างไฟล์พิมพ์คำถาม | ประกาศข่าว | สถิติคำถาม | Backup Database
 
จัดทำโดยศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผลการศึกษา โทร. 02 504 7131-6 email: re.reoffice@stou.ac.th