การฝึกอบรมทางไกล เรื่องการวิจัยเชิงประเมิน  
  เหตุผลที่ต้องการจัดบทเรียนทางไกล  
            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยคณาจารย์สำนักทะเบียนและวัดผล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยเชิงประเมินที่จะทำให้ผู้สนใจได้นำแนวทางการวิจัยเชิงประเมินไปใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินแผนงาน กิจกรรมหรือโครงการ ผลจากการวิจัยเชิงประเมินจะเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงงานในส่วนที่ท่านได้รับผิดชอบ ด้วยเหตุนี้คณาจารย์ของศูนย์วิชาการประเมินผล จึงพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการวิจัยเชิงประเมินขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  
  เงื่อนไขของบุคคล  
  1. เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานโครงการ ได้แก่ ครูอาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทางการศึกษา  
  2. สมัครเข้าเรียนทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตของ มสธ. เรียนเป็นเวลา ประมาณ 4 สัปดาห์ประมาณ 18 กุมภาพันธ์- 15 มีนาคม 2556 และทำกิจกรรมส่ง 4-6 ครั้ง  
  3. สามารถเข้าอบรมความรู้และฝึกปฏิบัติการเรื่องการวิจัยเชิงประเมินที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2556 จำนวน 18 ชั่วโมง โดยต้องศึกษาเนื้อหาล่วงหน้า  ดูตารางการอบรมที่นี่ !!  
  4. ทางคณะทำงานจะแจ้งอย่างเป็นทางการไปยังท่านผู้สนใจ เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมโครงการอีกครั้งหนึ่ง  
     
 ยอมรับเงื่อนไข                                    ..                             
  แจ้งปัญหาการบันทึกข้อมูลที่ chusak.sir@stou.ac.th
โทร 0-2504-7263