รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2552
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2553
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2554
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2555kp'ko
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2556
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2558เมินตนเองปการศึกษา iikp'koรา
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2559

 
     
   


   
     
    คู่มือการจัดหน้าชุดวิชาที่มีเครื่องหมายคณิตศาสตร์
คู่มือประกันคุณภาพฯ มสธ..  
    คู่มือการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์    
    คู่มือระบบสารสนเทศเพื่อการผลิ์ สำหรับช่างพิมพ์    
         
 

วิสัยทัศน์

 

เป็นหน่วยงานที่ผลิตและจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัยและพัฒนาความรู้บุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศ  
 

พันธกิจ

 

1. พัฒนาระบบผลิตสิ่งพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสอดรับกับการพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบการเผยแพร่และจัดจำหน่ายสื่อการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย
4. เป็นศูนย์กลางพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศ เพื่อเพิ่มพูนและยกระดับคุณภาพบุคลากร
ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
5. เป็นสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
ด้านการพิมพ์อื่น ๆ
6. สามารถหารายได้ตามหลักการพึ่งพาตนเองของมหาวิทยาลัย

 
  วัตถุประสงค์

1.พัฒนากระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. พัฒนาระบบการเผยแพร่และจัดจำหน่าย
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย
4. พัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานให้มากขึ้น
6. สร้างขวัญ กำลังใจให้บุคลากร
7. พัฒนาคุณภาพการให้บริการ/วิชาชีพด้านการพิมพ์ให้มีมาตรฐานและทันสมัย