สำนักพิมพ์ The Office of the University Press
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothaithammathirat Open University

 
 

นางปิยะพร สัตยาภรณ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
โทร.7650

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเลือกสรรผลงานทางวิชาการที่หายากและมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ และนำมาจัดพิมพ์เผยแพร่ไว้เป็นบริการทางวิชาการแก่นักศึกษาและสังคมรับผิดชอบการดำเนินการ
งานบรรณาธิการเอกสารการสอน และแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ประมวลสาระ แนวการศึกษา
เอกสารโสตทัศน์ และชุดการสอนเสริม ประสานงานด้านภาพประกอบชุดวิชารับผิดชอบ
การจัดเตรียมต้นฉบับชุดวิชาต่างรวมทั้งการให้บริการงานพิมพ์ร่างต้นฉบับแก่บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย

1. หน่วยบรรณาธิการ
2. หน่วยเตรียมต้นฉบับ
3. หน่วยเลือกสรรหนังสือ
4. หน่วยพิมพ์ซ้ำสื่อสิ่งพิมพ์

 
1. หน่วยบรรณาธิการ
  หน่วยบรรณาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลต้นฉบับชุดวิชา งานถ่ายสำเนาต้นฉบับ และแยกภาพประกอบ งานบรรณาธิการและพิสูจน์อักษร
ต้นฉบับ งานกำหนดตัวอักษรและรูปแบบ งานตรวจปรู๊ฟอาร์ตเวิร์ก งานประสานงานกับประธาน/บก.ชุดวิชา/ผู้เขียน/สำนักเทคโนฯ/หน่วยศิลปะและหน่วยวางแผนฯ ประสานงานภาพประกอบ ติดตามเร่งรัดและตรวจสอบคุณภาพงาน ปิดเล่ม/ตรวจฟิล์ม ติดตามเร่งรัดและจัดทำรายงานความก้าวหน้า
บุคลากร

นางสุดารัตน์ บัวศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยบรรณาธิการ
โทร.7695
นางสมพิศ นิชลานนท์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร.7652
นางสาวพรพิมล นุ่นปาน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร.7653
นางบูชิตา พรหมพิทักษ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร.7653
นางจิราพร รัชตโภคิน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร.7654
นางสมใจ จันทร์ศรีนาค
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7653
นางสาววิไล ฤกษ์นุ้ย
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร.7654
นางสาวน้ำฝน รุ่งสว่าง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร.7652
นางวิรัตน์ โพธิสารวราภรณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร.7653
นางสาวอารมย์ ฤกษ์นุ้ย
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7652
นางปราณี หน่อเพ็ชร์
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7654
นางนพภาภรณ์ จงรักภิญโญกุล
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7653
นางมนัสนันท์ จริตงาม
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7654
นางสมจิตร เผื่อนโภคา
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7654
นางสาวอริศรา แก่นอ้วน
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7652
นายบรรหาร สมสมัย
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7652
นายเจษฎา บริบูรณ์
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7652
นายณัฐชนน พรนวม
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7652
นางกชพร เขตร์กุฏี
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7652
นายสรายุทธ์ เขียนสาร์
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7652
   


2. หน่วยเตรียมต้นฉบับ

  หน่วยเตรียมต้นฉบับ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนจัดลำดับงานและจ่ายงานพิมพ์ร่าง ลงบันทึกการรับ-ส่งงานเข้าออก  งานพิมพ์ต้นฉบับลายมือ ตรวจทานร่าง/พิสูจน์อักษร  ประสานงานข้อมูลกับหน่วยงานอื่น
บุคลากร
นางสาวจันทนา เพชรคอน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ หัวหน้าหน่วยเตรียมต้นฉบับ
โทร.7651,7668
นางศุภานันท์ ทรัพย์ประดิษฐ์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7651,7668
นางสาวอุไรวรรณ สมสมัย
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7651,7668
นางสาวนัทนวีร์ ชูชื่น
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7651,7668
นางสาวสมจินตนา นพมิตร
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7651,7668
นางสาวลาภทอง เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7651,7668
นางอรุณี ช้างกระทัด
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7651,7668
นางวรรณี อยู่คงดี
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7651,7668
นางอุษา สมบัติวงศ์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7651,7668
นางเปรมฤดี ชัยวัชระณานนท์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7651,7668
นางพิมพ์พจี จิตต์สามารถ
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7651,7668
   3. หน่วยเลือกสรรหนังสือ
  หน่วยเลือกสรรหนังสือ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและสำรวจแหล่งข้อมูลหนังสือหายาก เลือกสรรและจัดเก็บข้อมูลนำเสนองานเลือกสรรต่อคณะกรรมการ ติดต่อประสานงานการขอลิขสิทธิ์จัดพิมพ์ ประสานกับผู้เชี่ยวชาญจัดทำต้นฉบับจัดเตรียมต้นฉบับเนื้อหาและภาพ การบรรณาธิการต้นฉบับและพิสูจน์อักษร A/W สำรวจคุณภาพการผลิต/การจัดพิมพ์  ประสานงานกับฝ่ายเผยแพร่ในการกำหนดราคาจำหน่ายแจกจ่ายหนังสือ   ที่จัดพิมพ์ งานพิมพ์ซ้ำหนังสือหายาก
บุคลากร
นางสาวจตุพร ทองอุ่น
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยเลือกสรรหนังสือ
โทร.7656
       4. หน่วยพิมพ์ซ้ำสื่อสิ่งพิมพ์
  หน่วยพิมพ์ซ้ำสื่อสิ่งพิมพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาจำนวนพิมพ์ แก้ไขหน้าสิขสิทธิ์ แก้ไขคำผิด ปรับปรุง รวมเล่มเอกสารการสอนและแบบฝึกรายวิชา ชุดวิชาพิมพ์ซ้ำระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษางานเตรียมการจัดพิมพ์เอกสารโสตทัศน์ (ใหม่/ปรับปรุง/พิมพ์ซ้ำ) งานเตรียมการจัดพิมพ์เอกสารการสอนเสริม งานตรวจแก้ไข พิสูจน์อักษร ตรวจร่างต้นฉบับ อาร์ตเวิร์ก และตรวจฟิล์มชุดวิชาพิมพ์ซ้ำทั้งหมด ประสานงานการจัดพิมพ์กับหน่วยงานภายในและภายนอกสำนักพิมพ์
บุคลากร
นางสาวทัศนีย์ วิญญา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยพิมพ์ซ้ำสื่อสิ่งพิมพ์
โทร.7655
นางสาวอัจฉรา อารีย์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร.7655
นางพจวรรณ ประภาพรสุข
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7655