สำนักพิมพ์ The Office of the University Press
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothaithammathirat Open University
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส(รักษาการ)

รองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์

                                                  สำนักงานเลขานุการ
    เลขานุการสำนักพิมพ์
   นางชัชนา ดวงจินดา
                                    ฝ่ายจัดพิมพ์
   หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์
   นายปิยทัสน์ สังขมาลัย
                                      ฝ่ายวิชาการ
   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
   นางปิยะพร สัตยาภรณ์
                            ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย

   หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย
   นางรัตนา ช้างเยาว์