Talented People ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
นายกิตติ บุญโพธิ์ทอง ด้านการให้บริการ

Talented People ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
นางสมยล กำแหงฤทธิรงค์ ด้านการให้บริการ
นายธนิต แสงประดับ ด้านการให้บริการ

Talented People ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
นายไพบูลย์ ชนะพันธ์ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Talented People ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
นางวิภาดา อยู่ผ่อง ด้านการสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย

Talented People ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
นางรัตนา ช้างเยาว์ ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
นายไพบูลย์ ทับเทศ ด้านให้บริการหน่วยงานภายใน/นักศึกษา

 

 

 

 

 

การตรวจสอบคุณภาพอาร์ตเวิร์กชุดวิชาก่อนปิดเล่ม

จัดหน้าชุดวิชาที่มีเครื่องหมายคณิตศาสตร์

การทำงานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ของมหาวิทยาลัย

การทำงาน ภาพประกอบชุดวิชาและต้นฉบับชุดวิชาขอมหาวิทยาลัย

การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คู่มือ ระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตสิ่งพิมพ์ สำหรับช่างพิมพ์

คู่มือ การปฏิบัติงานบรรณาธิการเอกสารการสอนชุดวิชา
จัดทำโดย นางสุดารัตน์ บัวศรี

คู่มือ การปฏิบัติงานภาพประกอบชุดวิชา มสธ. ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอ
ร์ จัดทำโดย นางสมยล กำแหงฤทธิรงค์

คู่มือ การวาดภาพบุคคลด้วยเทคนิคสีน้ำสำหรับงานพิมพ์โอกาส
พิเศษ
จัดทำโดย นางสมยล กำแหงฤทธิรงค์

ผลงานวิจัย โดย นางสุดารัตน์ บัวศรี
"การพัฒนารูปแบบการจัดหน้าเอกสารการสอน ระดับปริญญาตรีของ มสธ."


การประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้

การประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2558 ตัวบ่งชี้ที่ 4  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้

การประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2559 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้

การประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2560 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้


ประเด็นความรู้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยใช้การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management)"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น"

การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ "ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรกับความสำเร็จในการดำเนินงาน"

รายงานผลการทำกิจกรรม/โครงการ

โครงการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ "ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรกับความสำเร็จในการดำเนินงาน"

กรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น"

โครงการปรับปรุงกระบวนงาน จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยใช้การบริหารจัดการแบบลีน"

  


 

 

 
     
 
 
 

จัดทำโดย: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 0-2504-7677
ควรใช้ความละเอียดของจอที่ 1024 by 768 pixel และ Internet Explorer version 6.0+ ขึ้นไป