สำนักพิมพ์ The Office of the University Press
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothaithammathirat Open University
ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน วุฒิภาคบังคับ จำนวน 11 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 377.85 บาท   
คลิกดูรายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท   
คลิกดูรายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก

การเยี่ยมชมสำนักพิมพ์

คณะนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดูงาน วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

คลิก

ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดชลบุรี ดูงาน วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 คลิก

ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบรรณารักษ์ประเทศกัมพูชาเข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คลิก