สำนักพิมพ์ The Office of the University Press
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothaithammathirat Open University
ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดูรายละเอียด
การประกวดราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง
การเยี่ยมชมสำนักพิมพ์
คณะข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรมการสิ่งพิมพ์ เพื่อการศึกษาประเทศศรีลังกา ศึกษาดูงานโรงพิมพ์และ การผลิตสื่อและ หนังสือเรียน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560
งานประชาสัมพันธ์ นำผู้เข้าอบรมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์แนะแนวด้วยกระบวนการวิจัย” เยี่ยมชมสำนักพิมพ์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560