สำนักพิมพ์ The Office of the University Press
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothaithammathirat Open University

 

 
ประกาศรับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สำนักพิมพ์ จำนวน 13 อัตรา
คลิกดูรายละเอียด
สำนักพิมพ์กำหนดจัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสำนักพิมพ์ ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ตัง้แต่เวลา 10.00-12.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 สำนักพิมพ์ อาคาบริภัณฑ์
การเยี่ยมชมสำนักพิมพ์

ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบรรณารักษ์ประเทศกัมพูชาเข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คลิก