สำนักพิมพ์ The Office of the University Press
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothaithammathirat Open University
ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา  
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน  
คลิกดูรายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
วุฒิการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 14 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 377.85 บาท/วัน
คลิกดูรายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

การเยี่ยมชมสำนักพิมพ์

บุคลากรสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เยียมชมและศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 คลิก

คณะนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดูงาน วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

คลิก

ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดชลบุรี ดูงาน วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 คลิก

ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบรรณารักษ์ประเทศกัมพูชาเข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คลิก