สำนักพิมพ์ The Office of the University Press
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothaithammathirat Open University
 

 

 

 

เป็นหน่วยงานที่ผลิตและจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและพัฒนาความรู้บุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศ

 

 

1. พัฒนาระบบผลิตสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ ที่มีคุณภาพ สอดรับกับการพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกลของ 
มหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบการเผยแพร่และจัดจำหน่ายสื่อการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย
4. เป็นศูนย์กลางพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศ เพื่อเพิ่มพูนและยกระดับคุณภาพ
บุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์
5. เป็นสถานที่ฝึกภาคปฎิบัติทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบัน
การศึกษาด้านการพิมพ์อื่นๆ
6. สามารถหารายได้ตามหลักการพึ่งพาตนเองของมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 
 

1. พัฒนากระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. พัฒนาระบบการเผยแพร่และจัดจำหน่าย
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย
4. พัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานให้มากขึ้น
6. สร้างขวัญ กำลังใจให้บุคลากร
7. พัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพด้านการพิมพ์ให้มีมาตรฐานและทันสมัย