Get Adobe Flash player

 


 
ใครๆก็เรียน มสธ.เพราะเรียนอยู่ที่ไหนก็ได้  เรียนทางไกล ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
เรียนอยู่กับบ้าน เรียนด้วยทำงานด้วย สอบได้ทั่วประเทศ ณ โรงเรียน
มัธยมประจำจังหวัด
ค่าเทอมก็ถูกมาก...
..
ป.ตรี เพียงเทอมละไม่ถึง 5 พันบาท ค่าลงทะเบียนรวมค่าตำราไปแล้ว
ไม่ต้องซื้อเพิ่ม เพียงมีวุฒิเทียบเท่า ม.6 ก็สมัคร ป.ตรี มสธ.ได้แล้ว
ผู้ที่จบ ป.ตรีมาแล้ว เรียน ป.ตรีต่อเนื่อง มสธ. 2-3 ปี เท่านั้น

----------------------------------------------------------------------------

มสธ.เปิดรับ สมัครเรียนทางไกล ปริญญาตรี แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หลักฐานและค่าใช้จ่าย สมัครปริญญาตรี
1.รูปถ่ายสี 1 รูป
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ ,วุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
3.สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
4.ใบสมัคร(ซื้อที่เซเว่น,ที่ไปรษณีย์หรือหน่วยบริการ) ชุดละ 150 บาท
5.ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,500 บาท
ระเบียบการใบสมัคร ชุดละ 150 บาท จำหน่ายที่ ที่ทำการไปรษณีย์
และเซเว่นอิเลพเว่นหรือสมัครเรียน พร้อมชำระค่าลงทะเบียน
ณ ศูนย์ฯมสธ.ลำปาง

ตารางออกหน่วยรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค1/61


**************************************************
โครงการสัมฤทธิบัตร
รุ่นที่ 103 (รับสมัครแล้ว ถึง 30 มิถุนายน 2561)

ใครๆก็เรียนได้กับโครงการ สัมฤทธิบัตร
เพียงแค่อ่านออกเขียนได้ ศึกษาในชุดวิชาที่เปิดสอน
ให้กับ นักศึกษา ป.ตรี จึงสามารถโอนไปเป็นชุดวิชา ป.ตรีได้อีกด้วย
หลักฐาน
1.สำเนาบัตรแสดงตัวตน บัตรประชาชน/สูติบัตร/ใบสุทธิ
2.สำเนาสำมะโนครัว
3.รูปถ่าย 2 รูป พร้อมค่าใช้จ่ายประมาณชุดวิชาละ 1,200 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/LEARN.asp
----------------------------------------------------
 

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing)
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการสอบที่วัดทักษะทางภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลาย
ในรูปแบบมัลติมีเดีย ผู้เข้าสอบสามารถทราบผลได้ทันทีหลังสอบเสร็จ ด้วยการประมวลผล
การสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยเกณฑ์การประเมินผลเป็นไปตาม กรอบอ้างอิงทางภาษา
ของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)
ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานในการจัดลำดับความสามารถทางภาษา
ของแต่ละบุคคล วัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ด้าน Listening, Structure และ Reading
ดำเนินการจัดสอบโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และเพื่อให้ผู้เข้าสอบ
ได้ทราบระดับความรู้ของตนเอง อย่างรวดเร็ว ทันที นำไปสู่การพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับนักศึกษาสมัครปริญญาตรี
นอกเหนือจากศึกษาครบทุกวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการ
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (Sukhothai Thammathirat Open University Test :STOU-EPT :E-Testing)
ของมหาวิทยาลัยหรือนำผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
จากสถาบันอื่นมาแสดง

เปิดสมัครสอบ STOU-EPT (E-Testing)
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ครั้งละ 600 บาท
กำหนดการรับสมัครสอบ
สมัครสอบที่ http://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/STOU-EPT/Info.htm
 


มั่นใจในความรู้...เข้าสอบได้เลย ไม่ต้องรอสอบปลายภาค
กับระบบสอบตามความพร้อม......

สอบตามความพร้อม
สอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ไม่ต้องรอสอบไล่
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
สมัครจองที่นั่งสอบ 300 บาทต่อ 1 ชุดวิชา
จะเปิดให้ลงทะเบียนสอบก่อนสอบภาคปกติ
ของแต่ละ ภาคการศึกษาล่วงหน้า ประมาณ 1 เดือน

ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เปิดสอบจำนวน 33 ชุดวิชาและจะมีเพิ่มเรื่อยๆ
 (ระยะเวลาสอบ 3 ชั่วโมงในแต่ละชุดวิชา) ประกอบด้วย

ที่  รหัสชุดวิชา  ชื่อชุดวิชา

1 10103 ทักษะชีวิต
2 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 10131 สังคมมนุษย์
4 10151 ไทยศึกษา
5 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
6 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
7 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
8 30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงาน และหลักการตลาด
9 30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
10 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
11 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
12 41201 กฎหมายมหาชน
13 41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
14 41311 กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
15 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
16 53202 การสาธารณสุขทั่วไป
17 54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
18 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
19 54109 การยศาสตร์
20 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การประเมิน (เฉพาะภาคทฤษฎีเท่านั้น)
21 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
22 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
23 71202 โภชนาการมนุษย์
24 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
25 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
26 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
27 81310 ปรัชญาการเมือง (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
28 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
29 81427 กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์
30 90303 พืชเศรษฐกิจ
31 90305 การผลิตสัตว์
32 90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย
33 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 รอบเช้า 09.00 - 12.00 น.
รอบบ่าย 13.30 - 16.30 น.
นักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์
และรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดังนี้ ทางช่อง STOU CHANNEL ระบบ C-BAND รับชมจาก
- จานดาวเทียม PSI ได้ที่ช่อง 146
- จานดาวเทียม DYNASAT ช่อง 122
- จานดาวเทียม INFOSAT และ ช่อง 115 STOU CHANNEL ระบบ KU-BAND
- รับชมได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
ช่อง DLTV 8 หรือ TRUE VISION ช่อง 193 สำหรับการรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียง
ทางเครื่องรับดาวเทียม สามารถเข้าไปที่ Radio ของรีโมท (remote) กล่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม โดยเลือกไปที่ FM.SUKHOTHAI ช่องทางการรับชมทาง internet
นักศึกษาสามารถรับชมได้ทาง www.stou.ac.th เลือกไปที่ STOU Online
 รับชมรายการวิทยุโทรทัศน์เลือก STOU CHANNEL รับฟังรายการวิทยุ
กระจายเสียงเลือก FM SUKHOTHAI  

แนะนำ หลักสูตร สาธารณสุขศาตร์ระดับปริญญาตรี
ข่าวดี...มสธ.เปิดรับ น้องๆ ที่สำเร็จ มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6หรือเทียบเท่า) เข้าเรียน ปริญญาตรี สาธารณสุข ศาตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ศึกษาเกี่ยวกับ
ด้านสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม การบำบัดโรคเบื้องต้นสามารถทำงานด้วย เรียนไปด้วยได้ โดยเฉพาะ น้องๆที่กำลังเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว  เรียนหลักสูตร สาธารณสุขศาตร์ ของ มสธ. ไปด้วยได้(เรียนอยู่กับบ้าน,ทำงานด้วยเรียนด้วยได้ ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน ยกเว้นการฝึกปฎิบัติบางวิชา
สอบ ณ รร.มัธยมประจำจังหวัดทุกจังหวัด)
 สำเร็จการศึกษาแล้ว ประกอบอาชีพเป็น นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการหรือนักอนามัยสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์อาชีวอนามัย เจ้าหน้าที่สุขศึกษาสาธารณสุข เจ้าหน้าที่โภชนาการสาธารณสุข หรือศึกษาเพิ่มเติมเป็นแพทย์แผนไทย(มสธ.เปิดรับในภาคต้น ทุกปี ปีละประมาณ 80 คน)หรือศึกษาเพิ่มเติมเป็นหลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(อาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย : จป. ทำงานในภาคอุตสาหกรรม มีค่าวิชาชีพเพิ่ม)

 


 
 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง

เปิดบริการงานทะเบียนนักศึกษาที่ห้องสมุดประชาชน
จังหวัดลำปาง(
ถนนพหลโยธิน
ใกล้ๆค่ายทหารสุรศักดิ์มนตรี
เยื้องสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง)
ในทุกวันพุธ เวลา 09.00-16.30
น.

แผนที่ห้องสมุดประชาชน จังหวัดลำปาง
https://map.longdo.com/p/A00311938 

 

 

 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง
เปิดให้บริการนัก ศึกษาและผู้สนใจข้อมูลการศึกษาทางไกล
อยู่ที่ไหนก็เรียนจบ ปริญญาตรีได้ ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
เรียนอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน ค่าใช้จ่ายประหยัด
ผู้สนใจสามารถ ขอรับการแนะแนว
การศึกษาได้ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
วันเสาร์ เวลาราชการ สามารถโทรศัพท์
สอบถามได้ที่ ศูนยฯ มสธ .ลำปาง
โทรศัพท์ :: 054-829811-4
-------------------------------------------

www.stou.ac.th
-------------------------------------------
::โครงการความร่วมมือทางวิชาการ::

ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อจัดทำ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเปิดแล้ว.... เอกปฐมวัยศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ภาคที่ 1
เป็นต้นไป สนใจซื้อระเบียบการใบสมัคร ชุดละ 150 บาท
ได้ที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่น ที่ทำการไปรษณีย์ และที่ทำการ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่งทั่วประเทศ
ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป
รับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำตั้งแต่ มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)
จบมาแล้ว 5 ปี
*****************************************
***นักศึกษาที่ลงทะเบียน ณ ศูนย์ฯมสธ.ลำปาง***
สามารถชำระค่าลงทะเบียน ผ่านบัตรเครดิตได้แล้ว


 

::เครือข่ายสังคมออนไลน์  facebook ศูนย์ฯมสธ.ลำปาง::
          ช่วยกันกด แชร์ หรือ ถูกใจ กันด้วยนะจ้า....