Get Adobe Flash player

 


 
ใครๆก็เรียน มสธ.เพราะเรียนอยู่ที่ไหนก็ได้
สอบได้ทั่วประเทศ ค่าเทอมก็ถูกมาก...
..
----------------------------------------------------------------------------
มสธ.เปิดรับ สมัครเรียนทางไกล ปริญญาตรี แล้ว
ตั้งแต่ พ.ย. 2560 - ก.พ. 2561

หลักฐานและค่าใช้จ่าย สมัครปริญญาตรี
1.รูปถ่ายสี 1 รูป
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ ,วุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
3.สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
4.ใบสมัคร(ซื้อที่เซเว่น,ที่ไปรษณีย์หรือหน่วยบริการ) ชุดละ 150 บาท
5.ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,500 บาท

***ฟรีค่าธรรมเนียมการสมัครและโอนชุดวิชาสำหรับศิษย์เก่าที่จะกลับมาเรียนใหม***
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/freefee

ระเบียบการใบสมัคร ชุดละ 150 บาท
จำหน่ายที่ ที่ทำการไปรษณีย์และเซเว่นอิเลพเว่น
หรือสมัครเรียนผ่านทางเว็บไซต์
http://www.stou.ac.th/home/applystou/apply2.html
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.stou.ac.th/main/apply.html

โครงการสัมฤทธิบัตร
ใครๆก็เรียนได้กับโครงการ สัมฤทธิบัตร
เพียงแค่อ่านออกเขียนได้ ศึกษาในชุดวิชาที่เปิดสอน
ให้กับ นักศึกษา ป.ตรี จึงสามารถโอนไปเป็นชุดวิชา ป.ตรีได้อีกด้วย
หลักฐาน
1.สำเนาบัตรแสดงตัวตน บัตรประชาชน/สูติบัตร/ใบสุทธิ
2.สำเนาสำมะโนครัว
3.รูปถ่าย 2 รูป พร้อมค่าใช้จ่ายประมาณชุดวิชาละ 1,200 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/LEARN.asp
----------------------------------------------------
กำหนดตารางออกหน่วยบริการรับสมัครนักศึกษา ปี 2560

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing)
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการสอบที่วัดทักษะทางภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลาย
ในรูปแบบมัลติมีเดีย ผู้เข้าสอบสามารถทราบผลได้ทันทีหลังสอบเสร็จ ด้วยการประมวลผล
การสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยเกณฑ์การประเมินผลเป็นไปตาม กรอบอ้างอิงทางภาษา
ของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)
ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานในการจัดลำดับความสามารถทางภาษา
ของแต่ละบุคคล วัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ด้าน Listening, Structure และ Reading
ดำเนินการจัดสอบโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และเพื่อให้ผู้เข้าสอบ
ได้ทราบระดับความรู้ของตนเอง อย่างรวดเร็ว ทันที นำไปสู่การพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับนักศึกษาสมัครปริญญาตรี
นอกเหนือจากศึกษาครบทุกวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการ
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (Sukhothai Thammathirat Open University Test :STOU-EPT :E-Testing)
ของมหาวิทยาลัยหรือนำผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
จากสถาบันอื่นมาแสดง

เปิดสมัครสอบ STOU-EPT (E-Testing)
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ครั้งละ 600 บาท
กำหนดการรับสมัครสอบ
สมัครสอบที่ http://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/STOU-EPT/Info.htm
 


มั่นใจในความรู้...เข้าสอบได้เลย ไม่ต้องรอสอบปลายภาค
กับระบบสอบตามความพร้อม......

สอบตามความพร้อม
สอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ไม่ต้องรอสอบไล่
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
สมัครจองที่นั่งสอบ 300 บาทต่อ 1 ชุดวิชา
จะเปิดให้ลงทะเบียนสอบก่อนสอบภาคปกติ
ของแต่ละ ภาคการศึกษาล่วงหน้า ประมาณ 1 เดือน

กำลังเปิดลงทะเบียนวันนี้แล้ว คลิกที่...
http://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/walkinExam/searchpaym.asp

ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เปิดสอบจำนวน 33 ชุดวิชา
 (ระยะเวลาสอบ 3 ชั่วโมงในแต่ละชุดวิชา) ประกอบด้วย

ที่  รหัสชุดวิชา  ชื่อชุดวิชา

1 10103 ทักษะชีวิต
2 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 10131 สังคมมนุษย์
4 10151 ไทยศึกษา
5 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
6 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
7 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
8 30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงาน และหลักการตลาด
9 30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
10 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
11 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
12 41201 กฎหมายมหาชน
13 41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
14 41311 กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
15 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
16 53202 การสาธารณสุขทั่วไป
17 54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
18 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
19 54109 การยศาสตร์
20 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การประเมิน (เฉพาะภาคทฤษฎีเท่านั้น)
21 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
22 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
23 71202 โภชนาการมนุษย์
24 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
25 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
26 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
27 81310 ปรัชญาการเมือง (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
28 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
29 81427 กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์
30 90303 พืชเศรษฐกิจ
31 90305 การผลิตสัตว์
32 90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย
33 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์
และรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดังนี้ ทางช่อง STOU CHANNEL ระบบ C-BAND รับชมจาก
- จานดาวเทียม PSI ได้ที่ช่อง 146
- จานดาวเทียม DYNASAT ช่อง 122
- จานดาวเทียม INFOSAT และ ช่อง 115 STOU CHANNEL ระบบ KU-BAND
- รับชมได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
ช่อง DLTV 8 หรือ TRUE VISION ช่อง 193 สำหรับการรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียง
ทางเครื่องรับดาวเทียม สามารถเข้าไปที่ Radio ของรีโมท (remote) กล่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม โดยเลือกไปที่ FM.SUKHOTHAI ช่องทางการรับชมทาง internet
นักศึกษาสามารถรับชมได้ทาง www.stou.ac.th เลือกไปที่ STOU Online
 รับชมรายการวิทยุโทรทัศน์เลือก STOU CHANNEL รับฟังรายการวิทยุ
กระจายเสียงเลือก FM SUKHOTHAI  


 
 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง

เปิดบริการงานทะเบียนนักศึกษาที่ห้องสมุดประชาชน
จังหวัดลำปาง(
ถนนพหลโยธิน
ใกล้ๆค่ายทหารสุรศักดิ์มนตรี
เยื้องสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง)
ในทุกวันพุธ เวลา 09.00-16.30
น.

แผนที่ห้องสมุดประชาชน จังหวัดลำปาง
https://map.longdo.com/p/A00311938 

 

 

 

 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง
เปิดให้บริการนัก ศึกษาและผู้สนใจข้อมูลการศึกษาทางไกล
อยู่ที่ไหนก็เรียนจบ ปริญญาตรีได้ ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
เรียนอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน ค่าใช้จ่ายประหยัด
ผู้สนใจสามารถ ขอรับการแนะแนว
การศึกษาได้ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
วันเสาร์ เวลาราชการ สามารถโทรศัพท์
สอบถามได้ที่ ศูนยฯ มสธ .ลำปาง
โทรศัพท์ :: 054-829811-4
-------------------------------------------

www.stou.ac.th
-------------------------------------------
::โครงการความร่วมมือทางวิชาการ::
ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อจัดทำ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเปิดแล้ว.... เอกปฐมวัยศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ภาคที่ 1
เป็นต้นไป สนใจซื้อระเบียบการใบสมัคร ชุดละ 150 บาท
ได้ที่ร้านสะดวก
ซื้อเซเว่น ที่ทำการไปรษณีย์ และที่ทำการ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่งทั่วประเทศ
ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป
รับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำตั้งแต่ มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)
จบมาแล้ว 5 ปี
*****************************************
ศิษย์เก่า มสธ.สมัครเรียนใหม่ ทุกสาขา ทุกวิชาเอก
ได้รับยกเว้นค่า ธรรมเนียมแรกเข้า 1,400 บาท

 
 

กิจกรรมพิเศษช่วยเหลือนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์
(จัดเก็บคะแนน 20 คะแนน)
จัด ณ ศูนย์มสธ.ทั่วประเทศและที่ลำปางดังนี้

1.ชุดวิชากฎหมายอาญา 1 
วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย. 2560
http://www.stou.ac.th/schoolsweb/law/UploadedFile/กิจกรรมพิเศษ อาญา1.pdf
2.ชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1 
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธ.ค. 2560
http://www.stou.ac.th/schoolsweb/law/UploadedFile/แพ่ง 1.pdf

 

::เครือข่ายสังคมออนไลน์  facebook ศูนย์ฯมสธ.ลำปาง::


...โครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ.....
.  

 

วรเชษฐ์ เอมเปีย(สมายบัฟฟาโล่) วิ่งสมทบโครงการ ก้าวคนละก้าว
(ติดตามวิดีโอ อื่นได้อีก ที่ https://www.facebook.com/chate.smilebuff)