Get Adobe Flash player

 


รับสมัคร นักศึกษาใหม่ ป.ตรี ภาค 1/59
ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2559 เป็นต้นไป
ใครๆก็เรียน มสธ.เพราะเรียนอยู่ที่ไหนก็ได้
สอบได้ทั่วประเทศ ค่าเทอมก็ถูกมาก...
..
----------------------------------------------------------------------------
หลักฐานและค่าใช้จ่าย
1.รูปถ่ายสี 1 รูป
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ ,วุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
3.สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
4.ใบสมัคร(ซื้อที่เซเว่น,ที่ไปรษณีย์หรือหน่วยบริการ) ชุดละ 150 บาท
5.ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,500 บาท

ระเบียบการใบสมัคร ชุดละ 150 บาท
จำหน่ายที่ ที่ทำการไปรษณีย์และเซเว่นอิเลพเว่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.stou.ac.th/Home/applystou/apply.html

โครงการสัมฤทธิบัตร
ใครๆก็เรียนได้กับโครงการ สัมฤทธิบัตร
เพียงแค่อ่านออกเขียนได้ ศึกษาในชุดวิชาที่เปิดสอน
ให้กับ นักศึกษา ป.ตรี จึงสามารถโอนไปเป็นชุดวิชา ป.ตรีได้อีกด้วย
หลักฐาน
1.สำเนาบัตรแสดงตัวตน บัตรประชาชน/สูจิบัตร/ใบสุทธิ
2.สำเนาสำมะโนครัว
3.รูปถ่าย 2 รูป พร้อมค่าใช้จ่ายประมาณชุดวิชาละ 1,200 บาท
http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/LEARN.asp
-------------------------------------------------------------

มั่นใจในความรู้...เข้าสอบได้เลย ไม่ต้องรอสอบปลายภาค
กับระบบสอบตามความพร้อม......

สอบตามความพร้อม

สอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ไม่ต้องรอสอบไล
่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
สมัครจองที่นั่งสอบ 300 บาทต่อ 1 ชุดวิชา
จะเปิดให้ลงทะเบียนสอบก่อนสอบภาคปกติแต่ภาคการศึกษาล่วงหน้าประมาณ
1 เดือน
เปิดสอบ 22 ชุดวิชาดังนี้
1. 10103 ทักษะชีวิต
2. 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. 10121 อารยธรรมมนุษย์
4. 10131 สังคมมนุษย์
5. 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
6. 10151 ไทยศึกษา
7. 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*
8. 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
9. 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
10. 30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด
11. 30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
12. 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
13. 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
14. 53202 การสาธารณสุขทั่วไป
15. 54112 ะบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
16. 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การควบคุม
17. 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
18. 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
19. 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
20. 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
21. 81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
22. 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระบบสมัครสอบออนไลน์
http://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/walkinExam/searchpaym.asp


 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง

เปิดบริการงานทะเบียนนักศึกษาที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง(ถนนพหลโยธินใกล้ๆค่ายทหารสุรศักดิ์มนตรี เยื้องสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง) ในทุกวันพุธ เวลา 09.00-16.30 น.


 

 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง
เปิดให้บริการนัก ศึกษาและผู้สนใจข้อมูลการศึกษาทางไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนจบ
ปริญญาตรีได้ ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
เรียนอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน ค่าใช้จ่ายประหยัด
ผู้สนใจสามารถ ขอรับการแนะแนว
การศึกษาได้ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
วันเสาร์ เวลาราชการ สามารถโทรศัพท์
สอบถามได้ที่ ศูนยฯ มสธ .ลำปาง
โทรศัพท์ :: 054-829811-4
-------------------------------------------

www.stou.ac.th
-------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อ facebook
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง
ติดต่อสอบถาม ระบบการเรียนทางไกล

https://www.facebook.com/lampangstou
-------------------------------------------