Get Adobe Flash player

 


รับสมัคร ...เรียน.ป.ตรี เรียนทางไกล ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

จบ ม.3 มาแล้ว 5 ปี ก็สมัครได้
ใครๆก็เรียน มสธ.เพราะเรียนอยู่ที่ไหนก็ได้
สอบได้ทั่วประเทศ ค่าเทอมก็ถูกมาก...
..
----------------------------------------------------------------------------
หลักฐานและค่าใช้จ่าย สมัครปริญญาตรี
1.รูปถ่ายสี 1 รูป
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ ,วุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
3.สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
4.ใบสมัคร(ซื้อที่เซเว่น,ที่ไปรษณีย์หรือหน่วยบริการ) ชุดละ 150 บาท
5.ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,500 บาท

***ฟรีค่าธรรมเนียมการสมัครและโอนชุดวิชาสำหรับศิษย์เก่าที่จะกลับมาเรียนใหม***
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/freefee

ระเบียบการใบสมัคร ชุดละ 150 บาท
จำหน่ายที่ ที่ทำการไปรษณีย์และเซเว่นอิเลพเว่น
หรือสั่งซื้อออนไลน์ที่ ...booksmile
http://www.booksmile.co.th
ใส่คำค้น คู่มือใบสมัครมสธ.2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.stou.ac.th/main/apply.html

โครงการสัมฤทธิบัตร
ใครๆก็เรียนได้กับโครงการ สัมฤทธิบัตร
เพียงแค่อ่านออกเขียนได้ ศึกษาในชุดวิชาที่เปิดสอน
ให้กับ นักศึกษา ป.ตรี จึงสามารถโอนไปเป็นชุดวิชา ป.ตรีได้อีกด้วย
หลักฐาน
1.สำเนาบัตรแสดงตัวตน บัตรประชาชน/สูติบัตร/ใบสุทธิ
2.สำเนาสำมะโนครัว
3.รูปถ่าย 2 รูป พร้อมค่าใช้จ่ายประมาณชุดวิชาละ 1,200 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/LEARN.asp
----------------------------------------------------
 

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing)
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการสอบที่วัดทักษะทางภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลาย
ในรูปแบบมัลติมีเดีย ผู้เข้าสอบสามารถทราบผลได้ทันทีหลังสอบเสร็จ ด้วยการประมวลผล
การสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยเกณฑ์การประเมินผลเป็นไปตาม กรอบอ้างอิงทางภาษา
ของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)
ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานในการจัดลำดับความสามารถทางภาษา
ของแต่ละบุคคล วัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ด้าน Listening, Structure และ Reading
ดำเนินการจัดสอบโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และเพื่อให้ผู้เข้าสอบ
ได้ทราบระดับความรู้ของตนเอง อย่างรวดเร็ว ทันที นำไปสู่การพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับนักศึกษาสมัครปริญญาตรี
นอกเหนือจากศึกษาครบทุกวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการ
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (Sukhothai Thammathirat Open University Test :STOU-EPT :E-Testing)
ของมหาวิทยาลัยหรือนำผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
จากสถาบันอื่นมาแสดง

เปิดสมัครสอบ STOU-EPT (E-Testing)
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ครั้งละ 600 บาท
กำหนดการรับสมัครสอบ
สมัครสอบที่ http://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/STOU-EPT/Info.htm
 


มั่นใจในความรู้...เข้าสอบได้เลย ไม่ต้องรอสอบปลายภาค
กับระบบสอบตามความพร้อม......

สอบตามความพร้อม
สอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ไม่ต้องรอสอบไล่
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
สมัครจองที่นั่งสอบ 300 บาทต่อ 1 ชุดวิชา
จะเปิดให้ลงทะเบียนสอบก่อนสอบภาคปกติ
ของแต่ละ ภาคการศึกษาล่วงหน้า ประมาณ 1 เดือน

 


 
 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง

เปิดบริการงานทะเบียนนักศึกษาที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง(ถนนพหลโยธินใกล้ๆค่ายทหารสุรศักดิ์มนตรี เยื้องสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง) ในทุกวันพุธ เวลา 09.00-16.30 น.

แผนที่ห้องสมุดประชาชน จังหวัดลำปาง
https://map.longdo.com/p/A00311938


 

 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง
เปิดให้บริการนัก ศึกษาและผู้สนใจข้อมูลการศึกษาทางไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนจบ
ปริญญาตรีได้ ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
เรียนอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน ค่าใช้จ่ายประหยัด
ผู้สนใจสามารถ ขอรับการแนะแนว
การศึกษาได้ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
วันเสาร์ เวลาราชการ สามารถโทรศัพท์
สอบถามได้ที่ ศูนยฯ มสธ .ลำปาง
โทรศัพท์ :: 054-829811-4
-------------------------------------------

www.stou.ac.th
-------------------------------------------
::โครงการความร่วมมือทางวิชาการ::
ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อจัดทำ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเปิดแล้ว.... เอกปฐมวัยศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ภาคที่ 1
เป็นต้นไป สนใจซื้อระเบียบการใบสมัคร ชุดละ 150 บาท
ได้ที่ร้านสะดวก
ซื้อเซเว่น ที่ทำการไปรษณีย์ และที่ทำการ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่งทั่วประเทศ
ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป
รับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำตั้งแต่ มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)
จบมาแล้ว 5 ปี
*****************************************
ศิษย์เก่า มสธ.สมัครเรียนใหม่ ทุกสาขา ทุกวิชาเอกได้รับยกเว้นค่า
ธรรมเนียมแรกเข้า 1,400 บาท

 

 

ขอยกเลิกเฟสบุ๊ค มสธ.ลำปาง
https://www.facebook.com/lampangstou
เนื่องจากมีข้อขัดข้องทางเทคนิคบางประการ

สอบถามข้อมูล ศูนย์ฯมสธ.ลำปาง
<<< คลิก
ดูคำตอบ(ประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากถามมา)
<<< คลิก