Get Adobe Flash player

 


 
ใครๆก็เรียน มสธ.เพราะเรียนอยู่ที่ไหนก็ได้  เรียนทางไกล ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
เรียนอยู่กับบ้าน เรียนด้วยทำงานด้วย สอบได้ทั่วประเทศ ณ โรงเรียน
มัธยมประจำจังหวัด
ค่าเทอมก็ถูกมาก...
..
ป.ตรี เพียงเทอมละไม่ถึง 5 พันบาท ค่าลงทะเบียนรวมค่าตำราไปแล้ว
ไม่ต้องซื้อเพิ่ม เพียงมีวุฒิเทียบเท่า ม.6 ก็สมัคร ป.ตรี มสธ.ได้แล้ว
ผู้ที่จบ ป.ตรีมาแล้ว เรียน ป.ตรีต่อเนื่อง มสธ. 2-3 ปี เท่านั้น

----------------------------------------------------------------------------

มสธ.เปิดรับ สมัครเรียนทางไกล ปริญญาตรี แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หลักฐานและค่าใช้จ่าย สมัครปริญญาตรี
1.รูปถ่ายสี 1 รูป
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ ,วุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
3.สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
4.ใบสมัคร(ซื้อที่เซเว่น,ที่ไปรษณีย์หรือหน่วยบริการ) ชุดละ 150 บาท
5.ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,500 บาท
ระเบียบการใบสมัคร ชุดละ 150 บาท จำหน่ายที่ ที่ทำการไปรษณีย์
และเซเว่นอิเลพเว่นหรือสมัครเรียน พร้อมชำระค่าลงทะเบียน
ณ ศูนย์ฯมสธ.ลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์
http://www.stou.ac.th/main/apply.html

ตารางออกหน่วยรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค1/61


**************************************************
โครงการสัมฤทธิบัตร
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 105 (รับสมัคร ถึง 31 ธันวาคม 2561)
ใครๆก็เรียนได้กับโครงการ สัมฤทธิบัตร
เพียงแค่อ่านออกเขียนได้ ศึกษาในชุดวิชาที่เปิดสอน
ให้กับ นักศึกษา ป.ตรี จึงสามารถโอนไปเป็นชุดวิชา ป.ตรีได้อีกด้วย
หลักฐาน
1.สำเนาบัตรแสดงตัวตน บัตรประชาชน/สูติบัตร/ใบสุทธิ
2.สำเนาสำมะโนครัว
3.รูปถ่าย 2 รูป พร้อมค่าใช้จ่ายประมาณชุดวิชาละ 1,200 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/LEARN.asp
----------------------------------------------------
 

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing)
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการสอบที่วัดทักษะทางภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลาย
ในรูปแบบมัลติมีเดีย ผู้เข้าสอบสามารถทราบผลได้ทันทีหลังสอบเสร็จ ด้วยการประมวลผล
การสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยเกณฑ์การประเมินผลเป็นไปตาม กรอบอ้างอิงทางภาษา
ของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)
ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานในการจัดลำดับความสามารถทางภาษา
ของแต่ละบุคคล วัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ด้าน Listening, Structure และ Reading
ดำเนินการจัดสอบโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และเพื่อให้ผู้เข้าสอบ
ได้ทราบระดับความรู้ของตนเอง อย่างรวดเร็ว ทันที นำไปสู่การพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับนักศึกษาสมัครปริญญาตรี
นอกเหนือจากศึกษาครบทุกวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการ
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (Sukhothai Thammathirat Open University Test :STOU-EPT :E-Testing)
ของมหาวิทยาลัยหรือนำผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
จากสถาบันอื่นมาแสดง

เปิดสมัครสอบ STOU-EPT (E-Testing)
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ครั้งละ 600 บาท
กำหนดการรับสมัครสอบสมัครสอบที่ http://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/STOU-EPT/Info.htm
 


มั่นใจในความรู้...เข้าสอบได้เลย ไม่ต้องรอสอบปลายภาค
กับระบบสอบตามความพร้อม......

สอบตามความพร้อม
สอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ไม่ต้องรอสอบไล่
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
สมัครจองที่นั่งสอบ 300 บาทต่อ 1 ชุดวิชา
จะเปิดให้ลงทะเบียนสอบก่อนสอบภาคปกติ
ของแต่ละ ภาคการศึกษาล่วงหน้า ประมาณ 1 เดือน

เปิดสอบแล้ว  41 ชุดวิชาและจะมีเพิ่มเรื่อยๆ
 (ระยะเวลาสอบ 3 ชั่วโมงในแต่ละชุดวิชา) ประกอบด้วย

ที่  รหัสชุดวิชา  ชื่อชุดวิชา

1 10103 ทักษะชีวิต
2 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 10121 อารยธรรมมนุษย์
4 10151 ไทยศึกษา
5 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
6 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
7 12305 ศิลปะกับสังคมไทย
8 12306 วรรณคดีไทย
9 20302 สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา
10 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
11 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการจัดการความรู้
12 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
13 41201 กฎหมายมหาชน
14 41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
15 41311 กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
16 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
17 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
18 53202 การสาธารณสุขทั่วไป
19 54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
20 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
21 54109 การยศาสตร์
22 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การประเมิน (เฉพาะภาคทฤษฎีเท่านั้น)
23 54115 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
24 54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย
25 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
26 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
27 71202 โภชนาการมนุษย์
28 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
29 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
30 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
31 80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
32 81310 ปรัชญาการเมือง (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
33 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
34 81427 กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์
35 90305 การผลิตสัตว์
36 90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย
37 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
38 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40 97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
41 99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
จัดสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 รอบเช้า 09.00 - 12.00 น.
รอบบ่าย 13.30 - 16.30 น.

นักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์
และรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดังนี้ ทางช่อง STOU CHANNEL ระบบ C-BAND รับชมจาก
- จานดาวเทียม PSI ได้ที่ช่อง 146
- จานดาวเทียม DYNASAT ช่อง 122
- จานดาวเทียม INFOSAT และ ช่อง 115 STOU CHANNEL ระบบ KU-BAND
- รับชมได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
ช่อง DLTV 8 หรือ TRUE VISION ช่อง 193 สำหรับการรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียง
ทางเครื่องรับดาวเทียม สามารถเข้าไปที่ Radio ของรีโมท (remote) กล่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม โดยเลือกไปที่ FM.SUKHOTHAI ช่องทางการรับชมทาง internet
นักศึกษาสามารถรับชมได้ทาง www.stou.ac.th เลือกไปที่ STOU Online
 รับชมรายการวิทยุโทรทัศน์เลือก STOU CHANNEL รับฟังรายการวิทยุ
กระจายเสียงเลือก FM SUKHOTHAI  


 
  

 

 

 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง
เปิดให้บริการนัก ศึกษาและผู้สนใจข้อมูลการศึกษาทางไกล
อยู่ที่ไหนก็เรียนจบ ปริญญาตรีได้ ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
เรียนอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน ค่าใช้จ่ายประหยัด
ผู้สนใจสามารถ ขอรับการแนะแนว
การศึกษาได้ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
วันเสาร์ เวลาราชการ สามารถโทรศัพท์
สอบถามได้ที่ ศูนยฯ มสธ .ลำปาง
โทรศัพท์ :: 054-829811-4
-------------------------------------------

www.stou.ac.th
-------------------------------------------
แนวทางการดำเนินการสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาตร์บัณฑิต
วิชาเอกปฐมวัยศึกษา(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙)
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐


http://edu.stou.ac.th/EDU/page/Showdata.aspx?PageId=19990&Datatype=2


*****************************************

แนะนำ หลักสูตร สาธารณสุขศาตร์ระดับปริญญาตรี
ข่าวดี...มสธ.เปิดรับ น้องๆ ที่สำเร็จ มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6หรือเทียบเท่า) เข้าเรียน ปริญญาตรี สาธารณสุข ศาตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ศึกษาเกี่ยวกับ
ด้านสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม การบำบัดโรคเบื้องต้นสามารถทำงานด้วย เรียนไปด้วยได้ โดยเฉพาะ น้องๆที่กำลังเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว  เรียนหลักสูตร สาธารณสุขศาตร์ ของ มสธ. ไปด้วยได้(เรียนอยู่กับบ้าน,ทำงานด้วยเรียนด้วยได้ ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน ยกเว้นการฝึกปฎิบัติบางวิชา
สอบ ณ รร.มัธยมประจำจังหวัดทุกจังหวัด)
 สำเร็จการศึกษาแล้ว ประกอบอาชีพเป็น นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการหรือนักอนามัยสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์อาชีวอนามัย เจ้าหน้าที่สุขศึกษาสาธารณสุข เจ้าหน้าที่โภชนาการสาธารณสุข หรือศึกษาเพิ่มเติมเป็นแพทย์แผนไทย(มสธ.เปิดรับในภาคต้น ทุกปี ปีละประมาณ 80 คน)หรือศึกษาเพิ่มเติมเป็นหลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(อาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย : จป. ทำงานในภาคอุตสาหกรรม มีค่าวิชาชีพเพิ่ม)
รายละเอียดโครงสร้างชุดวิชา http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_61/health.asp
แนะนำ หลักสูตร ด้านการแพทย์ ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

รับผู้มีวุฒิ ม .6 หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์หรือสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ขึ้นไป
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ นวดแผนไทย เกี่ยวกับการนวดพื้นฐาน นวดราชสำนัก นวดเพื่อการรักษา นวดบริการสุขภาพ
ผดุงครรภ์แผนไทย เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก ทั้งขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด
เภสัชกรรมแผนไทยเกี่ยวกับเภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช และเภสัชกรรม (การปรุงยาแผนไทย)
เวชกรรมแผนไทย เกี่ยวกับการตรวจโรค การหาสาเหตุของการเกิดโรค
การวางแผนการรักษาโรค และการตั้งตำรับยารักษาโรค
การฝึกปฏิบัติต้องได้คะแนนร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบผ่าน ซึ่งต้องมีการสะสมชั่วโมงปฏิบัติด้วย

แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

เป็นแพทย์แผนไทยในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ)
แพทย์แผนไทยประจำสถาบันการศึกษา/สถานประกอบการอื่น ๆ รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล(ต้องมีแพทย์แผนไทยประจำ)
ประกอบอาชีพอิสระด้านการแพทย์แผนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ปริญญาเอก สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือนระดับปริญญาตรี 15,000 บาท อาจมีค่าพิเศษอื่นๆอีก
วิดีทัศน์ แนะนำหลักสูตร สาขาวิชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
https://www.youtube.com/watch?v=y_bJdeXFAu0
รายละเอียดโครงสร้างชุดวิชา http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_61/health.asp
แนะนำ หลักสูตร ด้านเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เอกด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

1. แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
- วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

รับผู้มีวุฒิตั้งแต่เทียบเท่า ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
สำหรับผู้ที่มีวุฒิสูงกว่า ม.6 / ปวช. สามารถ
ศึกษาต่อเป็นปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปีได้
วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรียนรู้เกี่ยวกับ
ระบบสื่อสารข้อมูล สารสนเทศธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์
วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
เรียนรู้เกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล มัลติมีเดีย
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
เรียนรู้เกี่ยวกับ
เครื่องจักรกลการผลิต การบริหารโรงงาน การควบคุมคุณภาพ การขนส่ง
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เรียนรู้เกี่ยวกับ
 เทคโนโลยีการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ ธุรกิจการพิมพ์
วิดีทัศน์ แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
https://www.youtube.com/watch?v=n0oKn7lSFEc
รายละเอียดโครงสร้างชุดวิชา http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_61/science.asp
 


***นักศึกษาที่ลงทะเบียน ณ ศูนย์ฯมสธ.ลำปาง***
สามารถชำระค่าลงทะเบียน ผ่านบัตรเครดิตได้แล้ว


 

::เครือข่ายสังคมออนไลน์  facebook ศูนย์ฯมสธ.ลำปาง::
          ช่วยกันกด แชร์ หรือ ถูกใจ กันด้วยนะจ้า....