Get Adobe Flash player

 


  กำหนดการจำหน่ายระเบียบการสมัคร และรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2558

การรับสมัคร : ภาคต้น - ภาคปลาย

กำหนดการจำหน่ายระเบียบการสมัคร : 1 เมษายน 2558 - 15 กุมภาพันธ์ 2559
ภาคต้น :
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 - 20 มิถุนายน 2558
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 - 1 กันยายน 2558

ภาคปลาย : ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2558 - 16 กุมภาพันธ์ 2559
ระเบียบการสมัคร จำหน่ายที่ ที่ทำการไปรษณีย์และเซเว่นอิเลพเว่น

ดาวโหลดระเบียบการ ....ฟรี

โครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 91 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ดาวน์โหลดระเบียบการ... ฟรี

----------------------------------------------------------------------------

หลักฐานและค่าใช้จ่าย
1.รูปถ่ายสี 1 รูป
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ ,วุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
3.สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
4.ใบสมัคร(ซื้อที่เซเว่น,ที่ไปรษณีย์หรือหน่วยบริการ) ชุดละ 150 บาท
5.ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,500 บา


 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง

เปิดบริการงานทะเบียนนักศึกษาที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง(ถนนพหลโยธินใกล้ๆค่ายทหารสุรศักดิ์มนตรี เยื้องสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง) ในทุกวันพุธ เวลา 09.00-16.30 น.


 

 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง
เปิดให้บริการนัก ศึกษาและผู้สนใจข้อมูลการศึกษาทางไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนจบ
ปริญญาตรีได้ ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
เรียนอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน ค่าใช้จ่ายประหยัด
ผู้สนใจสามารถ ขอรับการแนะแนว
การศึกษาได้ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
วันเสาร์ เวลาราชการ สามารถโทรศัพท์
สอบถามได้ที่ ศูนยฯ มสธ .ลำปาง
โทรศัพท์ :: 054-829811-4
-------------------------------------------

www.stou.ac.th
-------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อ facebook
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง
ติดต่อสอบถาม ระบบการเรียนทางไกล

-------------------------------------------