Get Adobe Flash player

 


รับสมัคร ...เรียน.ป.ตรี เรียนทางไกล ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

จบ ม.3 มาแล้ว 5 ปี ก็สมัครได้
ใครๆก็เรียน มสธ.เพราะเรียนอยู่ที่ไหนก็ได้
สอบได้ทั่วประเทศ ค่าเทอมก็ถูกมาก...
..
----------------------------------------------------------------------------
หลักฐานและค่าใช้จ่าย สมัครปริญญาตรี
1.รูปถ่ายสี 1 รูป
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ ,วุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
3.สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
4.ใบสมัคร(ซื้อที่เซเว่น,ที่ไปรษณีย์หรือหน่วยบริการ) ชุดละ 150 บาท
5.ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,500 บาท

***ฟรีค่าธรรมเนียมการสมัครและโอนชุดวิชาสำหรับศิษย์เก่าที่จะกลับมาเรียนใหม***
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/freefee

ระเบียบการใบสมัคร ชุดละ 150 บาท
จำหน่ายที่ ที่ทำการไปรษณีย์และเซเว่นอิเลพเว่น
หรือสั่งซื้อออนไลน์ที่ ...booksmile
http://www.booksmile.co.th
ใส่คำค้น คู่มือใบสมัครมสธ.2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.stou.ac.th/main/apply.html

โครงการสัมฤทธิบัตร
ใครๆก็เรียนได้กับโครงการ สัมฤทธิบัตร
เพียงแค่อ่านออกเขียนได้ ศึกษาในชุดวิชาที่เปิดสอน
ให้กับ นักศึกษา ป.ตรี จึงสามารถโอนไปเป็นชุดวิชา ป.ตรีได้อีกด้วย
หลักฐาน
1.สำเนาบัตรแสดงตัวตน บัตรประชาชน/สูติบัตร/ใบสุทธิ
2.สำเนาสำมะโนครัว
3.รูปถ่าย 2 รูป พร้อมค่าใช้จ่ายประมาณชุดวิชาละ 1,200 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/LEARN.asp

ตารางออกหน่วยรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ศูนย์ฯมสธ.ลำปาง

----------------------------------------------------
มั่นใจในความรู้...เข้าสอบได้เลย ไม่ต้องรอสอบปลายภาค
กับระบบสอบตามความพร้อม......

สอบตามความพร้อม
สอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ไม่ต้องรอสอบไล่
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
สมัครจองที่นั่งสอบ 300 บาทต่อ 1 ชุดวิชา
จะเปิดให้ลงทะเบียนสอบก่อนสอบภาคปกติ
ของแต่ละ ภาคการศึกษาล่วงหน้า ประมาณ 1 เดือน
เปิดจองลงทะเบียนสอบแล้ว
รายละเอียด http://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/walkinExam/searchpaym.asp
ชุดวิชาพื้นฐานและวิชาแกนบางวิชา จำนวน 28 ชุดวิชา
1 10103 ทักษะชีวิต
2 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 10131 สังคมมนุษย์
4 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
5 10151 ไทยศึกษา
6 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มีอัตนัย)
7 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
8 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
9 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
10 30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงาน และหลักการตลาด
11 30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
12 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
13 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
14 41201 กฎหมายมหาชน
15 41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด (มีอัตนัย)
16 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
17 53202 การสาธารณสุขทั่วไป
18 54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
19 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม
20 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
21 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
22 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
23 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
24 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ (มีอัตนัย)
25 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
26 81427 กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์
27 90201 การจัดการฟาร์ม
28 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง

เปิดบริการงานทะเบียนนักศึกษาที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง(ถนนพหลโยธินใกล้ๆค่ายทหารสุรศักดิ์มนตรี เยื้องสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง) ในทุกวันพุธ เวลา 09.00-16.30 น.

แผนที่ห้องสมุดประชาชน จังหวัดลำปาง
https://map.longdo.com/p/A00311938


 

 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง
เปิดให้บริการนัก ศึกษาและผู้สนใจข้อมูลการศึกษาทางไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนจบ
ปริญญาตรีได้ ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
เรียนอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน ค่าใช้จ่ายประหยัด
ผู้สนใจสามารถ ขอรับการแนะแนว
การศึกษาได้ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
วันเสาร์ เวลาราชการ สามารถโทรศัพท์
สอบถามได้ที่ ศูนยฯ มสธ .ลำปาง
โทรศัพท์ :: 054-829811-4
-------------------------------------------

www.stou.ac.th
-------------------------------------------
::โครงการความร่วมมือทางวิชาการ::
ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อจัดทำ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเปิดแล้ว.... เอกปฐมวัยศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ภาคที่ 1
เป็นต้นไป สนใจซื้อระเบียบการใบสมัคร ชุดละ 150 บาท
ได้ที่ร้านสะดวก
ซื้อเซเว่น ที่ทำการไปรษณีย์ และที่ทำการ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่งทั่วประเทศ
ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป
รับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำตั้งแต่ มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)
จบมาแล้ว 5 ปี
*****************************************
ศิษย์เก่า มสธ.สมัครเรียนใหม่ ทุกสาขา ทุกวิชาเอกได้รับยกเว้นค่า
ธรรมเนียมแรกเข้า 1,400 บาท
-------------------------------------------------------
-----------
ติดต่อสอบถาม ระบบการเรียนทางไกล

https://www.facebook.com/lampangstou

-------------------------------------------------------