Get Adobe Flash player

 


รับสมัคร ...เรียน.ป.ตรี เรียนทางไกล ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 16 กุมภาพันธ์ 2560

จบ ม.3 มาแล้ว 5 ปี ก็สมัครได้
ใครๆก็เรียน มสธ.เพราะเรียนอยู่ที่ไหนก็ได้
สอบได้ทั่วประเทศ ค่าเทอมก็ถูกมาก...
..
----------------------------------------------------------------------------
หลักฐานและค่าใช้จ่าย สมัครปริญญาตรี
1.รูปถ่ายสี 1 รูป
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ ,วุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
3.สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
4.ใบสมัคร(ซื้อที่เซเว่น,ที่ไปรษณีย์หรือหน่วยบริการ) ชุดละ 150 บาท
5.ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,500 บาท

ระเบียบการใบสมัคร ชุดละ 150 บาท
จำหน่ายที่ ที่ทำการไปรษณีย์และเซเว่นอิเลพเว่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.stou.ac.th/Home/applystou/apply.html

โครงการสัมฤทธิบัตร
ใครๆก็เรียนได้กับโครงการ สัมฤทธิบัตร
เพียงแค่อ่านออกเขียนได้ ศึกษาในชุดวิชาที่เปิดสอน
ให้กับ นักศึกษา ป.ตรี จึงสามารถโอนไปเป็นชุดวิชา ป.ตรีได้อีกด้วย
หลักฐาน
1.สำเนาบัตรแสดงตัวตน บัตรประชาชน/สูติบัตร/ใบสุทธิ
2.สำเนาสำมะโนครัว
3.รูปถ่าย 2 รูป พร้อมค่าใช้จ่ายประมาณชุดวิชาละ 1,200 บาท
http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/LEARN.asp

ตารางออกหน่วยรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ศูนย์ฯมสธ.ลำปาง

----------------------------------------------------
มั่นใจในความรู้...เข้าสอบได้เลย ไม่ต้องรอสอบปลายภาค
กับระบบสอบตามความพร้อม......

สอบตามความพร้อม
สอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ไม่ต้องรอสอบไล่
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
สมัครจองที่นั่งสอบ 300 บาทต่อ 1 ชุดวิชา
จะเปิดให้ลงทะเบียนสอบก่อนสอบภาคปกติ
ของแต่ละ ภาคการศึกษาล่วงหน้า ประมาณ 1 เดือน
เปิดสอบ ชุดวิชาพื้นฐานและวิชาแกนบางวิชา จำนวน25 ชุดวิชา
ภาค 1/2559 เปิดจองที่นั่งสอบแล้วในขณะนี้
ระบบสมัครสอบออนไลน์

http://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/walkinExam/searchpaym.asp
ชุดวิชาที่เปิดสอบ
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เปิดสอบจำนวน 25 ชุดวิชา (ระยะเวลาสอบ 3 ชั่วโมงในแต่ละชุดวิชา)

จำนวน 25 ชุดวิชา

1. 10103 ทักษะชีวิต
2. 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. 10121 อารยธรรมมนุษย์
4. 10131 สังคมมนุษย์
5. 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
6. 10151 ไทยศึกษา
7. 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร* (เป็นชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย)
8. 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
9. 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
10. 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
11. 30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด
12. 30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
13. 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
14. 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
15. 41201 กฎหมายมหาชน
16. 53202 การสาธารณสุขทั่วไป
17. 54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
18. 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
19. 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
20. 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
21. 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
22. 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
23. 81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
24. 90303 พืชเศรษฐกิจ
25. 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง

เปิดบริการงานทะเบียนนักศึกษาที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง(ถนนพหลโยธินใกล้ๆค่ายทหารสุรศักดิ์มนตรี เยื้องสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง) ในทุกวันพุธ เวลา 09.00-16.30 น.

แผนที่ห้องสมุดประชาชน จังหวัดลำปาง
https://map.longdo.com/p/A00311938


 

 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง
เปิดให้บริการนัก ศึกษาและผู้สนใจข้อมูลการศึกษาทางไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนจบ
ปริญญาตรีได้ ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
เรียนอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน ค่าใช้จ่ายประหยัด
ผู้สนใจสามารถ ขอรับการแนะแนว
การศึกษาได้ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
วันเสาร์ เวลาราชการ สามารถโทรศัพท์
สอบถามได้ที่ ศูนยฯ มสธ .ลำปาง
โทรศัพท์ :: 054-829811-4
-------------------------------------------

www.stou.ac.th
-------------------------------------------
::โครงการความร่วมมือทางวิชาการ::
ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อจัดทำ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท่านที่สนใจโครงการนี้กรุณาตอบแบบสอบถาม << คลิก

-------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถาม ระบบการเรียนทางไกล

https://www.facebook.com/lampangstou

-------------------------------------------------------