Get Adobe Flash player

 


ข่าวดี....ขยายเวลารับสมัคร นักศึกษาใหม่ ป.ตรี ภาค 1/58 ออกไปถึงวันที่ 12 ก.ย. 2558 นี้ หากใครยังไม่สะดวกสมัครภาค 1/58
ใช้ระเบียบการใบสมัครเดิม รอสมัครภาค 2/58 ก็ได้
ช่วง ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2558 - 16 กุมภาพันธ์ 2559

 ----------------------------------------------------------------------------
หลักฐานและค่าใช้จ่าย
1.รูปถ่ายสี 1 รูป
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ ,วุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
3.สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
4.ใบสมัคร(ซื้อที่เซเว่น,ที่ไปรษณีย์หรือหน่วยบริการ) ชุดละ 150 บาท
5.ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,500 บาท

ภาคต้น :

ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 - 1 กันยายน 2558

ระเบียบการใบสมัคร ชุดละ 150 บาท
จำหน่ายที่ ที่ทำการไปรษณีย์และเซเว่นอิเลพเว่น

ศึกษารายละเอียด แต่ละสาขาวิชาเรียนจาก ระเบียบการ ได้ฟรี ...
ดาวโหลดเอกสาร
http://www.stou.ac.th/Home/applystou/apply.html

โครงการสัมฤทธิบัตร
ใครๆก็เรียนได้กับโครงการ สัมฤทธิบัตร
เพียงแค่อ่านออกเขียนได้ ศึกษาในชุดวิชาที่เปิดสอน
ให้กับ นักศึกษา ป.ตรี จึงสามารถโอนไปเป็นชุดวิชา ป.ตรีได้อีกด้วย

หลักฐาน

1.สำเนาบัตรแสดงตัวตน บัตรประชาชน/สูจิบัตร/ใบสุทธิ
2.สำเนาสำมะโนครัว
3.รูปถ่าย 2 รูป พร้อมค่าใช้จ่ายประมาณชุดวิชาละ 1,200 บาท
โครงการสัมฤทธิบัตร...และดาวโหลดใบสมัคร
http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn2558/LEARN2558.asp

 


 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง

เปิดบริการงานทะเบียนนักศึกษาที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง(ถนนพหลโยธินใกล้ๆค่ายทหารสุรศักดิ์มนตรี เยื้องสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง) ในทุกวันพุธ เวลา 09.00-16.30 น.


 

 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง
เปิดให้บริการนัก ศึกษาและผู้สนใจข้อมูลการศึกษาทางไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนจบ
ปริญญาตรีได้ ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
เรียนอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน ค่าใช้จ่ายประหยัด
ผู้สนใจสามารถ ขอรับการแนะแนว
การศึกษาได้ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
วันเสาร์ เวลาราชการ สามารถโทรศัพท์
สอบถามได้ที่ ศูนยฯ มสธ .ลำปาง
โทรศัพท์ :: 054-829811-4
-------------------------------------------

www.stou.ac.th
-------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อ facebook
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง
ติดต่อสอบถาม ระบบการเรียนทางไกล

-------------------------------------------