Get Adobe Flash player

 


รับสมัคร นักศึกษาใหม่ ป.ตรี ภาค 2/58
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2558 - 16 กุมภาพันธ์ 2559
ใครๆก็เรียน มสธ.เพราะเรียนอยู่ที่ไหนก็ได้
สอบได้ทั่วประเทศ ค่าเทอมก็ถูกมาก...
..

----------------------------------------------------------------------------
หลักฐานและค่าใช้จ่าย
1.รูปถ่ายสี 1 รูป
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ ,วุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
3.สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
4.ใบสมัคร(ซื้อที่เซเว่น,ที่ไปรษณีย์หรือหน่วยบริการ) ชุดละ 150 บาท
5.ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,500 บาท

ระเบียบการใบสมัคร ชุดละ 150 บาท
จำหน่ายที่ ที่ทำการไปรษณีย์และเซเว่นอิเลพเว่น

ศึกษารายละเอียด แต่ละสาขาวิชาเรียนจาก ระเบียบการ ได้ฟรี ...
ดาวโหลดเอกสาร
http://www.stou.ac.th/Home/applystou/apply.html

โครงการสัมฤทธิบัตร
ใครๆก็เรียนได้กับโครงการ สัมฤทธิบัตร
เพียงแค่อ่านออกเขียนได้ ศึกษาในชุดวิชาที่เปิดสอน
ให้กับ นักศึกษา ป.ตรี จึงสามารถโอนไปเป็นชุดวิชา ป.ตรีได้อีกด้วย
หลักฐาน
1.สำเนาบัตรแสดงตัวตน บัตรประชาชน/สูจิบัตร/ใบสุทธิ
2.สำเนาสำมะโนครัว
3.รูปถ่าย 2 รูป พร้อมค่าใช้จ่ายประมาณชุดวิชาละ 1,200 บาท
โครงการสัมฤทธิบัตร...และดาวโหลดใบสมัคร
http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn2558/LEARN2558.asp
-------------------------------------------------------------
ตารางออกหน่วยให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน นักศึกษา มสธ.

มั่นใจในความรู้...เข้าสอบได้เลย ไม่ต้องรอสอบปลายภาค
กับระบบสอบตามความพร้อม......

สอบตามความพร้อม

สอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ไม่ต้องรอสอบไล
่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
เปิดรุ่นใหม่แล้ว รับสมัครแล้วตอนนี้ สอบตลอดวันอาทิตย์
ทั้งเดือน ธันวาคม 2558 ( วันที่ 6,13,20,27 ธ.ค. 2558)
สอบวัน ๆ ละ 2 คาบ เวลา (9.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 16.30 น.)
สมัครจองที่นั่งสอบ 300 บาทต่อ 1 ชุดวิชา
เปิดสอบ 20 ชุดวิชาดังนี้
1. 10103 ทักษะชีวิต
2. 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. 10121 อารยธรรมมนุษย์
4. 10131 สังคมมนุษย์
5. 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
6. 10151 ไทยศึกษา
7. 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
8. 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
9. 30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด
10. 30211 องค์การและการจัดการ
11. 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
12. 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
13. 53202 การสาธารณสุขทั่วไป
14. 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
15. 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
16. 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
17. 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
18. 81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
19. 90303 พืชเศรษฐกิจ
20. 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์
สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตามที่อยู่ลิ้งค์นี้
http://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/walkinExam/searchpaym.asp


 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง

เปิดบริการงานทะเบียนนักศึกษาที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง(ถนนพหลโยธินใกล้ๆค่ายทหารสุรศักดิ์มนตรี เยื้องสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง) ในทุกวันพุธ เวลา 09.00-16.30 น.


 

 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง
เปิดให้บริการนัก ศึกษาและผู้สนใจข้อมูลการศึกษาทางไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนจบ
ปริญญาตรีได้ ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
เรียนอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน ค่าใช้จ่ายประหยัด
ผู้สนใจสามารถ ขอรับการแนะแนว
การศึกษาได้ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
วันเสาร์ เวลาราชการ สามารถโทรศัพท์
สอบถามได้ที่ ศูนยฯ มสธ .ลำปาง
โทรศัพท์ :: 054-829811-4
-------------------------------------------

www.stou.ac.th
-------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อ facebook
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง
ติดต่อสอบถาม ระบบการเรียนทางไกล

-------------------------------------------