Get Adobe Flash player

หน้าแรก


  รศ. วรวุฒิ  เทพทอง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย  พบปะเครือข่ายบริการการศึกษา  โดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบริการการศึกษา ซึ่งมีตัวแทนศูนย์บริการการศึกษาและบรรณารักษ์ห้องสมุดประจำจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมสัมมนา   ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่


 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง

เปิดบริการงานทะเบียนนักศึกษาที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง(ถนนพหลโยธินใกล้ๆค่ายทหารสุรศักดิ์มนตรี เยื้องสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง) ในทุกวันพุธ เวลา 09.00-16.30 น.


 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง
เปิดให้บริการนักศึกษาและผู้สนใจข้อมูลการศึกษาทางไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนจบ ปริญญาตรีได้ ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน เรียนอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน ค่าใช้จ่ายประหยัด
ผู้สนใจสามารถ ขอรับการแนะแนวการศึกษาได้ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลาราชการ สามารถโทรศัพท์ สอบถามได้ที่ ศูนยฯ มสธ .ลำปาง
โทรศัพท์ :: 054-829811-4

Facebook :: https://www.facebook.com/lampangstou

------------------------------------------------------------------
ข่าวดี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2558เริ่มเดือน เมษายน 2558 นี้เป็นต้นไป