Get Adobe Flash player

 


รับสมัคร นักศึกษาใหม่ ป.ตรี ภาค 1/59 ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2559 เป็นต้นไป
รายละเอียดรับสมัคร ป.ตรี http://www.stou.ac.th/Home/applystou/apply.html
ขยายรับสมัคร ป.โท ถึง สิงหาคม 2559
รายละเอียดรับสมัคร ป.โท http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm
ใครๆก็เรียน มสธ.เพราะเรียนอยู่ที่ไหนก็ได้
สอบได้ทั่วประเทศ ค่าเทอมก็ถูกมาก...
..
----------------------------------------------------------------------------
หลักฐานและค่าใช้จ่าย สมัครปริญญาตรี
1.รูปถ่ายสี 1 รูป
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ ,วุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
3.สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
4.ใบสมัคร(ซื้อที่เซเว่น,ที่ไปรษณีย์หรือหน่วยบริการ) ชุดละ 150 บาท
5.ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,500 บาท

ระเบียบการใบสมัคร ชุดละ 150 บาท
จำหน่ายที่ ที่ทำการไปรษณีย์และเซเว่นอิเลพเว่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.stou.ac.th/Home/applystou/apply.html

โครงการสัมฤทธิบัตร
ใครๆก็เรียนได้กับโครงการ สัมฤทธิบัตร
เพียงแค่อ่านออกเขียนได้ ศึกษาในชุดวิชาที่เปิดสอน
ให้กับ นักศึกษา ป.ตรี จึงสามารถโอนไปเป็นชุดวิชา ป.ตรีได้อีกด้วย
หลักฐาน
1.สำเนาบัตรแสดงตัวตน บัตรประชาชน/สูจิบัตร/ใบสุทธิ
2.สำเนาสำมะโนครัว
3.รูปถ่าย 2 รูป พร้อมค่าใช้จ่ายประมาณชุดวิชาละ 1,200 บาท
http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/LEARN.asp
-------------------------------------------------------------
ตารางออกหน่วยรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2559


มั่นใจในความรู้...เข้าสอบได้เลย ไม่ต้องรอสอบปลายภาค
กับระบบสอบตามความพร้อม......

สอบตามความพร้อม

สอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ไม่ต้องรอสอบไล่
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
สมัครจองที่นั่งสอบ 300 บาทต่อ 1 ชุดวิชา
จะเปิดให้ลงทะเบียนสอบก่อนสอบภาคปกติแต่ภาคการศึกษาล่วงหน้า
ประมาณ 1 เดือน
เปิดสอบ ชุดวิชาพื้นฐานและวิชาแกนบางวิชา จำนวน22 ชุดวิชา
ระบบสมัครสอบออนไลน์
http://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/walkinExam/searchpaym.asp


 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง

เปิดบริการงานทะเบียนนักศึกษาที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง(ถนนพหลโยธินใกล้ๆค่ายทหารสุรศักดิ์มนตรี เยื้องสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง) ในทุกวันพุธ เวลา 09.00-16.30 .

แผนที่ห้องสมุดประชาชน จังหวัดลำปาง
https://map.longdo.com/p/A00311938


 

 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง
เปิดให้บริการนัก ศึกษาและผู้สนใจข้อมูลการศึกษาทางไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนจบ
ปริญญาตรีได้ ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
เรียนอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน ค่าใช้จ่ายประหยัด
ผู้สนใจสามารถ ขอรับการแนะแนว
การศึกษาได้ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
วันเสาร์ เวลาราชการ สามารถโทรศัพท์
สอบถามได้ที่ ศูนยฯ มสธ .ลำปาง
โทรศัพท์ :: 054-829811-4
-------------------------------------------

www.stou.ac.th
-------------------------------------------
::โครงการความร่วมมือทางวิชาการ::

ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อจัดทำ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย


ท่านที่สนใจโครงการนี้กรุณาตอบแบบสอบถาม

-------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถาม ระบบการเรียนทางไกล

https://www.facebook.com/lampangstou
-------------------------------------------------------