รายการหลัก

หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
ระบบการเรียนการสอน
การบริการการศึกษา

ระดับปริญญาเอก

การศึกษาระดับปริญญาเอก มสธ. ร่วมกับ Charles Sturt University (CSU) มหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการศึกษาระบบทางไกลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Wagga มลรัฐนิวเซาท์เวลล์ เปิดสอนระดับปริญญาเอกหลายสาขาวิชาเพื่อขยายบริการทางวิชาการในระดับสูง และเปิดโอกาสให้คนไทยทั้งนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการศึกษาปริญญาเอก ด้วยระบบการศึกษาทางไกลโดยไม่ต้องละทิ้งการทำงานและครอบครัวเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ โดยเปิดรับสมัครตลอดปี ได้เปิดสอนระดับปริญญาเอก 5 สาขาวิชาคือ
สาขาพาศิลปศาสตร์
สาขาพาณิชยศาสตร์
สาขาการศึกษา
สาขาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิยาศาสตร์และส่งเสริมการเกษตร


จัดทำโดย ศวน.มสธ.นครนายก Tel. (037)306052-4
nk.adoffice@stou.ac.th