ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครนายก : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษาแก่นักศึกษา ประชาชน และสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

 

หน้าหลักการประกันคุณภาพการศึกษา

ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครนายก
196 หมู่ 5 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
Tel. 0-3730-6247-49 Fax. 0-3730-6244 ต่อ 113
โทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต(VOIP) 6035,6036
ติดต่อประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก

Email:
nk.adoffice@stou.ac.th

หน้าหลักศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก