มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/ป.บัณฑิต) ปีการศึกษา 2561 (15 มกราคม 2561-28 กุมภาพันธ์ 2561)

โครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ รุ่นที่ 102 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ให้บริการห้องประชุมและห้องสัมมนา
 
 
 
 
 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ตู้ปณ.33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001 โทรศัพท์ 075-378680-8 โทรสาร 075-378686 อีเมล์ nr.adoffice@stou.ac.th