กลับหน้าแรก มสธ.
Regional Distance Education Center-Nakhon Si Thammarat
|แนะนำศูนย์ฯ |การแบ่งส่วนราชการ |ข้อมูลบุคลากร |ข่าวและสาระน่ารู้ |กระดานสนทนา |ประมวลภาพกิจกรรม |ชมรมนักศึกษา / บัณฑิต |บริการของศูนย์ฯ |
...มาตรฐานและตัวชี้วัด...
มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพชมรมนักศึกษา มสธ.
6 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งชี้
1 ด้านที่ทำการชมรม

1.1 มีที่ทำการชมรม
1.2 มีป้ายชื่อชมรมและทำเนียบคณะกรรมการ

1.3
เป็นเอกเทศ เป็นสัดส่วน ติดต่อได้สะดวก มีโต๊ะเก้าอี้ประชุม
1.4
มีโทรศัพท์ / โทรสาร
1.5
เป็นที่ทำการร่วมกับชมรมบัณฑิต
1.6
มีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับชมรม เช่น แผนภูมิการบริหารชมรม รายชื่อคณะกรรมการ
1.7
มีเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ต่อนักศึกษา และผู้สนใจ เช่น ตารางสอนเสริม ใบลงทะเบียน เอกสาร คำร้อง คู่มือนักศึกษา เป็นต้น
1.8
มีป้ายนิเทศ
1.9
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

2 การให้บริการ ณ ที่ทำการชมรมนักศึกษา
2.1 มีการให้บริการแก่นักศึกษาและผู้สนใจอย่างสม่ำเสมอ
2.2 ตอบปัญหาและให้บริการแนะแนวได้เสมอในระดับหนึ่ง

2.3
ใช้ที่ทำการชมรมเป็นสถานที่ประชุมหรือจัดกิจกรรม

2.4
มีนักศึกษาและผู้สนใจมารับบริการสม่ำเสมอ
2.5
มีหลักฐานการให้บริการ
3 ผู้นำชมรมนักศึกษา สมาชิกและการประชุม

3.1 ผู้นำชมรมเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เป็นประชาธิปไตย ยึดหลักประชาธิปไตยคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเสียสละ
3.2 เปิดโอกาสให้มีผู้นำที่มีศักยภาพ มีชื่อเสียง มีตำแหน่งทางสังคม การเงิน

3.3
มีที่ปรึกษาชมรม
3.4
มีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของนักศึกษาใหม่ทั้งหมดในปีนั้น
3.5
การทำงานเป็นทีม
3.6
คณะกรรมการบริหารชมรมมีความหลากหลายในด้านคุณวุฒิ วัยวุฒิ สาขาอาชีพ สาขาวิชาที่เรียน และภูมิลำเนา
3.7
มีการประชุมเป็นทางการอย่างน้อย 2 ครั้ง/เดือน และมีการประชุมร่วมกับชมรมบัณฑิต
3.8
มีหลักฐานการประชุม
3.9
รายชื่อคณะกรรมการเป็นปัจจุบัน

4 แผนงาน โครงการและการจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษา
4.1 มีแผนกิจกรรมประจำปี
4.2 แผนงาน โครงการจัดเข้าแฟ้มหรือทำรูปเล่มรายงาน

4.3
กิจกรรมมีความหลากหลาย เป็นตามแนวนโนบายมหาวิทยาลัยและสนองความต้องการนักศึกษา
4.4
จัดทำโครงการหลัก 2 โครงการ / ปี
4.5
มีโครงการส่งเสริมความสำเร็จของนักศึกษา
4.6
มีกิจกรรมร่วมกับชมรมบัณฑิต 1 กิจกรรม / ป

4.7
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
4.8
ผลการจัดกิจกรรมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
4.9
การนำผลการประเมินไปปรับปรุง
4.10 การให้ความร่วมมือกับกิจกรรมมหาวิทยาลัย ศูนย์และชมรมในพื้นที่
4.11 มีการจัดทำสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมประจำปี
5 ด้านงบประมาณ
5.1 มีงบประมาณใช้และมีงบประมาณสำรอง
5.2 มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบระเบียบ

5.3
มีการรายงานการใช้งบประมาณ
5.4
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

5.5
มีกิจกรรมระดมทุน
6 ด้านข้อมูล และการประชาสัมพันธ์
6.1 มีข้อมูลทะเบียนคณะกรรมการและสมาชิก
6.2 มีทำเนียบบัณฑิต

6.3
มีการจัดทำระบบฐานข้อมูล
6.4
มีเอกสารแผ่นพับแนะนำชมรม เอกสารข่าว
6.5
มีการจัดส่งข่าวถึงสมาชิก
6.6
มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางสื่อมวลชนท้องถิ่น
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย งานปฏิบัติการเทคโนโลยี ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช
Copyright © Regional Distance Education Center-Nakhon Si Thammarat