Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560(ภาคปลาย)

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2561

..รายละเอียดเพิ่มเติม..

สมัครที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ท่านจะได้รับหนังสือ

ชุดวิชาพื้นฐานทันที

สถานที่จำหน่ายระเบียบการใบสมัคร

      - ศูนย์หนังสือ มสธ. ณ ที่ทำการ มสธ.

      - ศูนย์วทยพัฒนา มสธ. นครนายก

      - โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด

      - ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัด

      - ที่ทำการไปรษณีย์

      - ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา

กำหนดการออกให้บริการการศึกษานอกสถานที่่ ภาคปลาย

  ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดและ

สนามสอโรงเรียนประจำจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนา

มสธ.นครนายก..รายละเอียดเพิ่มเติม..

การออกให้บริการการศึกษานอกสถานที่่ ปี 2560-ปี 2561

ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรี

ในวันและเวลาราชการ..รายละเอียดเพิ่มเติม..

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การบริการการศึกษา

ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ(OSS.) ของศูนย์วิทยพัฒนา

มสธ. นครนายก โดย..นางประนอม เทียมเวช หัวหน้างานส่งเสริม

และบริการการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก

..รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน..

การจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล

ด้วยคอมพิวเตอร์ walk-in exam ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก

ภาคการศึกษาที่ 1/2560..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม..

แผนที่เดินทางมาศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก

เอกสารวิชาการ โดย นายชาตรี วงศ์มาสา

นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.

นครนายก

การประเมินค่างาน

ผลงานเชิงสังเคราะห์

คู่มือการปฏิบัติงาน

คำขวัญ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ประพันธ์โดย

   นายชาตรี วงศ์มาสา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก

                   - ภูมิใจในหน้าที่

                   - สร้างไมตรีกับเครือข่าย

                   - ยึดระเบียบไว้คู่กาย

                   - พร้อมทักทายผู้มาเยือน

            ....ความหมายคำอธิบายคำขวัญ....