Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง

15 พฤษภาคม 2561...รายละเอียดเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง

28 กุมภาพันธ์ 2561...รายละเอียดเพิ่มเติม...

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560(ภาคปลาย)

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2561

..รายละเอียดเพิ่มเติม..

สมัครที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ท่านจะได้รับหนังสือ

ชุดวิชาพื้นฐานทันที

สถานที่จำหน่ายระเบียบการใบสมัคร

      - ศูนย์หนังสือ มสธ. ณ ที่ทำการ มสธ.

      - ศูนย์วทยพัฒนา มสธ. นครนายก

      - โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด

      - ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัด

      - ที่ทำการไปรษณีย์

      - ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา

กำหนดการออกให้บริการการศึกษานอกสถานที่่ ภาคปลาย

  ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดและ

สนามสอโรงเรียนประจำจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนา

มสธ.นครนายก..รายละเอียดเพิ่มเติม..

การออกให้บริการการศึกษานอกสถานที่่ ปี 2560-ปี 2561

ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรี

ในวันและเวลาราชการ..รายละเอียดเพิ่มเติม..

1. คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)

เรื่อง : การบริหารจัดการการเงิน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก

..รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน..

2.คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)

เรื่อง : การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ..รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน..

      โดย..นางสาวพเยาว์ เทียมเวช หัวหน้างานอำนวยการและธุรการ

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การบริการการศึกษา

ณ จุดบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ(OSS.) ของศูนย์วิทยพัฒนา

มสธ. นครนายก โดย..นางประนอม เทียมเวช หัวหน้างานส่งเสริม

และบริการการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก

..รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน..

การจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล

ด้วยคอมพิวเตอร์ walk-in exam ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก

ภาคการศึกษาที่ 2/2560..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม..

แผนที่เดินทางมาศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก

เอกสารวิชาการ โดย นายชาตรี วงศ์มาสา

นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.

นครนายก

การประเมินค่างาน

ผลงานเชิงสังเคราะห์

คู่มือการปฏิบัติงาน

พัฒนาการของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำขวัญ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ประพันธ์โดย

   นายชาตรี วงศ์มาสา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก

                   - ภูมิใจในหน้าที่

                   - สร้างไมตรีกับเครือข่าย

                   - ยึดระเบียบไว้คู่กาย

                   - พร้อมทักทายผู้มาเยือน

            ....ความหมายคำอธิบายคำขวัญ....

 

 

 

บริการการศึกษา DropOut สถานีวิทยุ จังหวัดสระบุรี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดปทุมธานี