กลับหน้าแรก มสธ.
Regional Distance Education Center - Nakorn-Nayok : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษาแก่นักศึกษา ประชาชน และสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการทำเนียบบุคลากรผลงาน/โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาการจัดการความรู้ กระดานสนทนา | แฟ้มภาพ/กิจกรรม | แผนที่เดินทางมาศูนย์ฯ |
Administrator
ความเป็นมา
ความเป็นมา

 

 

ความเป็นมา
                มสธ. เป็นมหาวิทยาลัยเปิด ที่จัดระบบการศึกษาที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนและนักศึกษาทั่วประเทศทุกที่ทุกถิ่นสามารถเข้ารับการศึกษาได้อย่างเสมอภาคกัน มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สู่ ผู้เรียน โดยอาศัยระบบการสอนทางไกลด้วยการใช้สื่อประสม ซึ่งประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก      สื่อรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อรายการวิทยุโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ สื่อโสตทัศน์ รวมทั้งสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสมเป็นสื่อเสริม โดยที่มหาวิทยาลัยฯ ได้เริ่มดำเนินการสอนนับจากวันสถาปนามหาวิทยาลัยในวันที่ 5 กันยายน 2521  เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้มีการทดสอบระบบการจัดการเรียนการสอนใน 5 ปีแรก และได้มีการพัฒนาและเสริมศักยภาพของระบบด้วยการบริการใกล้ตัว นักศึกษามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีนโยบายในการดำเนินการศึกษาด้วยการจัดบริการการศึกษาที่ใกล้ชิดกับนักศึกษาและประชาชนให้มากที่สุด จึงมีแนวคิดให้มีศูนย์วิทยบริการของมหาวิทยาลัย กระจายไปในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ คอยให้บริการนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ต่อมา ปี พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้าง ศูนย์วิทยบริการ  โดยเปิดให้บริการแห่งแรกในปี พ.. 2534 ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้บริการอยู่ในขอบเขตพื้นที่ตั้งเป็นหลักและเน้นงานบริการห้องสมุด  ระยะ ต่อมาได้ขยายบทบาทของศูนย์ฯ เพิ่มขึ้น และเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ ได้ขยายการจำนวนศูนย์ฯให้บริการเพิ่มขึ้นในปี พ.. 2540 ได้เปิดดำเนินการที่จังหวัดเพชรบุรี นครสวรรค์ อุบลราชธานี และสุโขทัย ต่อมา ในปี พ.. 2541 ได้เปิดให้บริการที่จังหวัดอุดรธานี ลำปาง และ ปี พ.. 2542 เปิดให้บริการที่จังหวัดจันทบุรี ยะลา และล่าสุดที่จังหวัดนครนายก เปิดให้บริการในปี พ.. 2543 ปัจจุบันเปิดดำเนินการได้ทั้งหมด 10 แห่ง และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิทยพัฒนา ซึ่งหมายถึง “แหล่งพัฒนาความรู้” เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้ศูนย์ฯ เป็นเสมือนตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ ในส่วนภูมิภาค โดยมีขอบข่ายงานกว้างขวาง ทั้งการให้บริการแก่นักศึกษาทุกระดับที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนมีบทบาทในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จึงจำเป็นต้องมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องประสานกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย

ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ  มสธ.  นครนายก  สถานที่ตั้งคือ เลขที่ 196 หมู่ 5  ตำบลศรีกะอาง    อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก    บนเนื้อที่  30  ไร่  25.5  ตารางวา  โดยมีจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบการให้บริการ  จำนวน  9  จังหวัด  คือ  นครนายก  ปราจีนบุรี  ปทุมธานี  นนทบุรี  พระนครศรีอยุธยา   สมุทรปราการ   กรุงเทพมหานคร   ฉะเชิงเทราและสระบุรี
 
วัตถุประสงค์/พันธกิจ
  • เพื่อรองรับกิจกรรมการสอน การฝึกอบรม และงานบริการการศึกษาในระบบการสอนทางไกล
  • เพื่อเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในงานบริการห้องสมุด และสื่อการศึกษา
  • เพื่อเป็นแหล่งกลางในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
  • เพื่อเป็นแหล่งดำเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการและวิชาชีพร่วมกับนักศึกษา บัณฑิต และชุมชนโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์

              แก่นักศึกษา และชุมชนโดยส่วนรวม

  • เพื่อรองรับกิจกรรมอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
วิสัยทัศน์(Vision)

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษาแก่นักศึกษา ประชาชน และสร้างเครือข่ายการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

 
ปณิธาน
                      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสำหรับผู้สำเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ
 
ปรัชญา/วิศัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลกที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลให้การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน 
         

 
 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.