Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องการรับสมัครนักศึกษาต่อระดับปริญญาโท

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาคต้น/2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้

ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561...รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ออกให้บริการ

การศึกษาแก่นักศึกษา และประชาชน ณ สนามสอบ

1. โรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

2. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 21 และ 22 กรกฎาคม 2561...รายละเอียดเพิ่มเติม...

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561(ภาคต้น)

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2561

..รายละเอียดเพิ่มเติม..

สมัครที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ท่านจะได้รับหนังสือ

ชุดวิชาพื้นฐานทันที

สถานที่จำหน่ายระเบียบการใบสมัคร

      - ศูนย์หนังสือ มสธ. ณ ที่ทำการ มสธ.

      - ศูนย์วทยพัฒนา มสธ. นครนายก

      - โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด

      - ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัด

      - ที่ทำการไปรษณีย์

      - ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา

กำหนดการออกให้บริการการศึกษานอกสถานที่่ ภาคต้น

  ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดและ

สนามสอโรงเรียนประจำจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนา

มสธ.นครนายก..รายละเอียดเพิ่มเติม..

การจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล

ด้วยคอมพิวเตอร์ walk-in exam ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก

ภาคการศึกษาที่ 2/2560..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม..

แผนที่เดินทางมาศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก

เอกสารวิชาการ โดย นายชาตรี วงศ์มาสา

นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.

นครนายก

การประเมินค่างาน

ผลงานเชิงสังเคราะห์

คู่มือการปฏิบัติงาน

พัฒนาการของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำขวัญ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ประพันธ์โดย

   นายชาตรี วงศ์มาสา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก

                   - ภูมิใจในหน้าที่

                   - สร้างไมตรีกับเครือข่าย

                   - ยึดระเบียบไว้คู่กาย

                   - พร้อมทักทายผู้มาเยือน

            ....ความหมายคำอธิบายคำขวัญ....

 

 

 

CleaningDay 2 CleaningDay 1 ศิลปวัฒนธรรม ติดตั้งป้ายบอกทาง อบรมคอมฯรุ่นที่ 2
อบรมคอมฯรุ่นที่ 1 ส่งเสริมการอ่าน บริการการศึกษา งานวิชาการนานาชาติ เพาะกล้าคุณธรรมฯ