กลับหน้าแรก มสธ.
Regional Distance Education Center - Nakorn-Nayok : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษาแก่นักศึกษา ประชาชน และสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการทำเนียบบุคลากรผลงาน/โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาการจัดการความรู้ กระดานสนทนา | แฟ้มภาพ/กิจกรรม | แผนที่เดินทางมาศูนย์ฯ |
Administrator
ผลงาน โครงการต่างๆ
ผลงาน โครงการต่างๆ

 

โครงการ การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “เด็กไทยกับการศึกษาตลอดชีวิต”  
         รายละเอียดโครงการ
         โดย: ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
โครงการ : การอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้และการจัดทำแผนการจัดการความรู้  
         รายละเอียดโครงการ
         โดย: งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
โครงการกิจกรรมทางวิชาการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จาก E-learning เพื่อการพัฒนา”(สำหรับพระภิกษุ-สามเณร)  
         รายละเอียดโครงการ
         โดย: งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม"โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้อาชีพในท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง"  
         รายละเอียดโครงการ
         โดย: งานส่งเสริมและบริการการศึกษา
โครงการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนเกาะเกร็ด  
         รายละเอียด..
         โดย: ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์  
         รายละเอียดโครงการ
         โดย: งานส่งเสริมและบริการการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
โครงการส่งเสริมจริยธรรมและศิลปะวัฒนธรรม  
         รายละเอียด
         โดย: ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.