Header - หัวเว็บ
มสธ.นครสวรรค์
ภาพกิจกรรม มสธ.นครสวรรค์
 
- แนวทางการแก้ปัญหาหลักสูตรปฐมวัย มสธ.
 
- ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2560
 
- กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing) 21 มกราคม 2561
 
- กำหนดการสอบ Walk-in Exam ภาค 2/2560 [เดือน มิถุนายน 2561]
 
- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี อ่านรายละเอียด Click
 
- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท อ่านรายละเอียด Click
 
- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก อ่านรายละเอียด Click
 
- รับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร คลิก
 
 
 
ภาพกิจกรรม มสธ. นครสวรรค์

การสอนเสริมแบบเก็บคะแนน
ชุดวิชา 41232 กฎหมายอาญา 2 ภาคความผิด
2-3 มิถุนายน 2561

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา
2 มิถุนายน 2561

ดูทั้งหมด

โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษา มสธ. ชุดวิชา 10151
20 พฤษภาคม 2561

โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษา "พี่ช่วยน้อง" ชุดวิชา 10111
19 พฤษภาคม 2561

โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษา "พี่ช่วยน้อง" ชุดวิชา 40101
12 พฤษภาคม 2561

ออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ วัดโพธิ์ประสาท หมู่ 5 อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
22 มีนาคม 2561

มสธ.นครสวรรค์
ข้อมูล ณ. กันยายน 2559 ข้อมูล ณ. เมษายน 2560 
CounterCounter