Header - หัวเว็บ
มสธ.นครสวรรค์
ภาพกิจกรรม มสธ.นครสวรรค์
 
- ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2560
 
- กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing) 21 มกราคม 2561
 
- กำหนดการสอบ Walk-in Exam ภาค 2/2560 [เดือน มิถุนายน 2561]
 
- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี อ่านรายละเอียด Click
 
- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท อ่านรายละเอียด Click
 
- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก อ่านรายละเอียด Click
 
- รับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร คลิก
 
 
 
ภาพกิจกรรม มสธ. นครสวรรค์

กิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1 บุคคล นิติกรรม สัญญา
ภาคาการศึกษาที่1/2560
วันที่ 12 ธันวาคม 2560

 

โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษา "พี่ช่วยน้อง" ชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 41451
วันที่ 9 ธันวาคม 2560

ดูทั้งหมด

กิจกรรมพิเศษ ชุดวิชากฎหมายอาญา 1
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษา ชุดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10111
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560

โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษา ชุดวิชาไทยศึกษา 10151
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560

โครงการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สัมพันธ์ รับขวัญเพื่อนใหม่ 60
วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560

มสธ.นครสวรรค์
ข้อมูล ณ. กันยายน 2559 ข้อมูล ณ. เมษายน 2560 
CounterCounter