Header - หัวเว็บ
มสธ.นครสวรรค์
ภาพกิจกรรม มสธ.นครสวรรค์
 
- แนวทางการแก้ปัญหาหลักสูตรปฐมวัย มสธ.
- กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing) 16 กันยายน 2561
 
- กำหนดการสอบ Walk-in Exam ภาค 1/2561 [เดือนธันวาคม 2561]
 
- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี อ่านรายละเอียด Click
 
- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท อ่านรายละเอียด Click
 
- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก อ่านรายละเอียด Click
 
- รับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร คลิก
 
 
 
ภาพกิจกรรม มสธ. นครสวรรค์

เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทาง
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
วันที่ 8 กันยายน 2561

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำชมรมนักศึกษาใน
เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์
8 จังหวัด
19 สิงหาคม 2561

ดูทั้งหมด

การสอบตามความพร้อมของนักศึกษา Walk-in Exam ประจำภาคการศึกษา 2/2560
3 ,10,17,24 มิถุนายน 2561

โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษา มสธ. ชุดวิชา 10151
20 พฤษภาคม 2561

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา
2 มิถุนายน 2561

โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษา มสธ. ชุดวิชา 10151
20 พฤษภาคม 2561

มสธ.นครสวรรค์
ข้อมูล ณ. กันยายน 2559 ข้อมูล ณ. เมษายน 2560 
 
www.free-Counter.org