ภาพกิจกรรม
24 ก.ย.61 สรุปกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรีฯ
21 ก.ย.61 ประชุมแนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561
18 ก.ย.61 อบรมการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ณ ห้องประชุมยงค์นพคุณ
18 ก.ย.61 แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ณ บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 33 คน
16 ก.ย.61 ศวน.เพชรบุรีจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
12 ก.ย.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี
12 ก.ย.61 ประชุม คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างปรับปรุงศูนย์ฯ
11 ก.ย.61 จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 40 ปี มสธ.
กำหนดการการให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่/บริการงานทะเบียน
จังหวัดสถานที่วันที่
เพชรบุรีศูนย์วิทยพัฒนา[วันจันทร์-วันเสาร์]:1 เม.ย. 61 - 1 ก.ย. 61
อ่านต่อ...
+ใบสมัครเรียน
-ปริญญาโท -ปริญญาเอก
-โครงการสัมฤทธิบัตร -สัมฤทธิบัตรบัณฑิต
+ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรี
-โครงสร้างหลักสูตร -ผลการเรียนย้อนหลัง
-ชุดวิชาที่เปิดสอน/ตารางสอบ -ตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคการศึกษา
+Download
-เอกสารโสตทัศน์ -กิจกรรมประจำชุดวิชา
+ระเบียบการรับสมัคร
-ปริญญาตรี -ปริญญาโท
-ปริญญาเอก  
+แบบฟอร์มต่างๆ
-คำร้องติดต่อมหาวิทยาลัย -คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ผ่านเว็บ
+ลงทะเบียนเรียน
-การลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต -การลงทะเบียนเรียน Walk in Exam
-การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (E-Testing) -คู่มือการลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2561
+รายละเอียดอื่นๆ...
-เกณฑ์การลงวิชาเลือกเสรี ปริญญาตรี -การสอนเสริมแบบเข้ม
-ตารางออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์ -การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
-การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ -ทุนการศึกษา
รายการวิทยุ
ผลงานวิชาการ
คู่มือปฏิบัติงานดูแล ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี-[วโรรส แก้วประดับ]
คู่มือปฏิบัติการงานดูแล ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี-[ทักษกร แก้วประดิษฐ์]

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช