จังหวัดสถานที่วันที่เวลา
เพชรบุรีศูนย์วิทยพัฒนา[วันจันทร์-วันเสาร์]:1 เม.ย. 61 - 1 ก.ย. 6108.30 – 16.30 น.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช