จังหวัดสถานที่วันที่เวลา
เพชรบุรีศูนย์วิทยพัฒนา[วันจันทร์-วันเสาร์]:1 พ.ย. 2560 - 16 ก.พ. 256108.30 – 16.30 น.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช