ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช free hit counter

มุ่งสู่ความเป็นเเลิศด้านบริการการศึกษาแก่นักศึกษา ประชาชนและสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี ระบบสารสนเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ข้อมูลโครงการสัมฤทธิบัตร ฝึกอบรมVDO สาธิต การใช้งานระบบสารสนเทศ ของนักศึกษา มสธ.ระดับปริญญาตรี
  

               

      โครงการฯ กิจกรรม “พัฒนาความรู้ สู่อาเซียน กับมุม มสธ.             แนะแนวการศึกษาโรงเรียนสวรรค์อนันต์  วันที่ 17 สิงหาคม

                  

         กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา                                 แนะแนวการศึกษา วิทยาลัยชุมชนตากพิธีทางศาสนา วันสถาปนา 37 ปี.มสธ.