Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

...มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ...
 

1 Download E-Book ชุดวิชา 21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย 7

1 ตรวจผลสอบซ่อม 1/2560 ปริญญาตรี 7

1 ตรวจผลสอบซ่อม 1/2560 สัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 101 ชุดวิชาปรนัย 7

1 Download E-Book ชุดวิชา 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา และ ชุดวิชา 21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา

1 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงิน ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา

1 การจัดการความรู้ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา

1 ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ขอแนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม 2560

1 ข่าวดี...ศิษย์เก่า มสธ. ฟรีค่าธรรมเนียมการสมัครและโอนชุดวิชาสำหรับศิษย์เก่าที่จะกลับมาเรียนใหม่

1 รายละเอียดของ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกปฐมวัยศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

1 Download เอกสารโสตทัศน์ ทั้ง 12 สาขาวิชา

1 มสธ.เปิดโอกาสนักศึกษาที่พ้นสภาพกลับมาเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมโอนชุดวิชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ พระชนมพรรษาครบ 5 รอบ

1 ขอเชิญฟังรายการวิทยุ "มสธ. ที่รัก" ทางสถานีวิทยุ ศอ.บต. ร่วมกับสถานีวิทยุชุมชนคลื่นวิถีไทย 95.5 Mhz เวลา 16.10 - 17.00 น. 7

1 ขอเชิญฟังรายการ "เวลา มสธ." ทุกวันอังคาร เวลา 10.10 -11.00 น. คลื่นความถี่ Fm 94.25 Mhz พื้นที่รับฟัง จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา (อ.จะนะ)

 

 

 

Tooltip content goes here.