Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

...มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ...
 

1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา 7

1 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงิน ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา 7

1 ขอเชิญนักศึกษาและบัณฑิต มสธ. เข้าร่วมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ มสธ.ภาคใต้ (ครั้งที่ 15) "40 ปี มสธ. การศึกษาก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0" ในระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ และสนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 7

1 เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 7

1 เปิดรับสมัคร โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 102 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 7

1 ตารางการหน่วยรับสมัครนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ ภาคปลาย/2560 7

1 การจัดการความรู้ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา 7

1 ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ขอแนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม 2560

1 ข่าวดี...ศิษย์เก่า มสธ. ฟรีค่าธรรมเนียมการสมัครและโอนชุดวิชาสำหรับศิษย์เก่าที่จะกลับมาเรียนใหม่

1 รายละเอียดของ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกปฐมวัยศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

1 Download เอกสารโสตทัศน์ ทั้ง 12 สาขาวิชา

1 มสธ.เปิดโอกาสนักศึกษาที่พ้นสภาพกลับมาเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมโอนชุดวิชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ พระชนมพรรษาครบ 5 รอบ

1 ขอเชิญฟังรายการวิทยุ "มสธ. ที่รัก" ทางสถานีวิทยุ ศอ.บต. ร่วมกับสถานีวิทยุชุมชนคลื่นวิถีไทย 95.5 Mhz เวลา 16.10 - 17.00 น. 7

1 ขอเชิญฟังรายการ "เวลา มสธ." ทุกวันอังคาร เวลา 10.10 -11.00 น. คลื่นความถี่ Fm 94.25 Mhz พื้นที่รับฟัง จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา (อ.จะนะ)

 

 

 

Tooltip content goes here.