Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

...มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ...
 

1 Download ชุดวิชา 20301 สามัญทัศน์เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา 7

1 Download ชุดวิชา 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 7

1 รายชื่อเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 7

1 ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ขอแนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 7

1 Download ชุดวิชา 21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา 7

1 Download แนวสรุปชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์ 7

1 Download แนวสรุปชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา 7

1 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยอินเตอร์เน็ต ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา 7

1 แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยอินเตอร์เน็ต ของสูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา 7

1 Download E-Book ชุดวิชา 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา และ ชุดวิชา 21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา

1 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงิน ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา

1 การจัดการความรู้ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา

1 ข่าวดี...ศิษย์เก่า มสธ. ฟรีค่าธรรมเนียมการสมัครและโอนชุดวิชาสำหรับศิษย์เก่าที่จะกลับมาเรียนใหม่

1 รายละเอียดของ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกปฐมวัยศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

1 Download เอกสารโสตทัศน์ ทั้ง 12 สาขาวิชา

1 มสธ.เปิดโอกาสนักศึกษาที่พ้นสภาพกลับมาเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมโอนชุดวิชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ พระชนมพรรษาครบ 5 รอบ

1 ขอเชิญฟังรายการวิทยุ "มสธ. ที่รัก" ทางสถานีวิทยุ ศอ.บต. ร่วมกับสถานีวิทยุชุมชนคลื่นวิถีไทย 95.5 Mhz เวลา 16.10 - 17.00 น. 7

1 ขอเชิญฟังรายการ "เวลา มสธ." ทุกวันอังคาร เวลา 10.10 -11.00 น. คลื่นความถี่ Fm 94.25 Mhz พื้นที่รับฟัง จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา (อ.จะนะ)

 

 

 

Tooltip content goes here.