Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

...มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ...

บอกข่าว...ในรั้วเขียว-ทอง ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

ศูนย์วิทยพัฒนา มสะ.ยะลา จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น ครั้งที่ 3

 

 

 

กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา พบปะเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ทางการศึกษา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา พบปะเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ทางการศึกษา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา จัดสอนเสริมแบบนัดหมายวิชา ศึกษาในวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารการศึกษา
(20301) โดย รศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ ประธานสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ยะลา ที่เรียนแบบคู่ขนาน และเรียนแบบต่อยอด เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยชุมชน ยะลา
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา พบปะเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ทางการศึกษา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา พบปะเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ทางการศึกษา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา จัดสอนเสริมแบบนัดหมายวิชา จัดการศึกษาวิชาไทยศึกษา (10151) โดย ผศ.วสันต์ รัตนโภคา อาจารย์ประจำสาขา เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศวน.มสธ.ยะลา

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา จัดสอนเสริมแบบนัดหมายวิชา จัดการศึกษาวิชาไทยศึกษา (10151) โดย ผศ.วสันต์ รัตนโภคา อาจารย์ประจำสาขา เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยชุมชน สตูล

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา จัดสอนเสริมแบบนัดหมายวิชา เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (20301) ใน โครงการสัมฤทธิบัตรรุ่น 96 โดย ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน อาจารย์สาขาศึกษาศาสตร์ มสธ เป็นอาจารย์ผู้สอน เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยชุมชน นราธิวาส และวิทยาลัยชุมชน สตูล