Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ประมวลภาพกิจกรรม 2560

วันที่ กิจกรรม
31 พ.ค. 61
กระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า)เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2
27 พ.ค. 61
จัดสอนเสริมชุดวิชา 21329 ศวน.มสธ.ยะลา
25 พ.ค. - 4 มิ.ย. 61
จัดนิทรรศการบริการการศึกษาในงานกาชาดประจำปี 2561
19 - 20 พ.ค. 61
จัดสอนเสริมชุดวิชา 21005 ที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
15 พ.ค. 61
จัดนิทรรศการบริการการศึกษา โครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ที่ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงยะลา 2
13 พ.ค. 61
จัดสอนเสริมความรู้ชุดวิชา 20302 ที่ วิทยาลัยชุมชนยะลา
28 เม.ย. 61
อบรมภาษาอังกฤษระดับกลาง รุ่นที่ 2
28 เม.ย. 61
โครงการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ (เว็บไซต์ มสธ.)
27 - 29 เม.ย. 61
โครงการ มสธ.รวมใจ สร้างฝายกั้นน้ำ ตามรอยพ่อหลวง ร.9
11 เม.ย. 61
รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์
6 เม.ย. 61
เข้าร่วมพิธเนื่องในวันจักรี
5 เม.ย. 61
พบปะเครือข่ายทางการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา
23 - 24 มี.ค. 61
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ มสธ.ภาคใต้ ครั้งที่ 15
18 มี.ค. 61
จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา มสธ. ในงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
18 มี.ค. 61
กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษา มสธ. นราธิวาส
15 มี.ค. 61
พบปะความร่วมมือทางการศึกษา สำนักงานปกครอง จ.ยะลา
13 มี.ค. 61
สำนักงานผู้แทนพิเสษรัฐบาล ขอใช้ห้องประชุมศูนย์ฯ
12 มี.ค. 61
แนะแนวการศึกษางานปัจฉิมนิเทศ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
11 มี.ค. 61
แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร มสธ. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ ยะลา
11 มี.ค. 61
แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร มสธ. ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
9 มี.ค. 61
พบปะสร้างความร่วมมือทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา และ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8 มี.ค. 61
อบรมภาษาอังกฤษระดับกลาง ครั้งที่ 1
14 ก.พ. 61
สร้างเครือข่ายนักศึกษา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.พัทลุง
13 ก.พ. 61
สร้างเครือข่ายนักศึกษา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8 ก.พ. 61
อบรมภาษาอังกฤษครั้งที่ 11-12
8 ก.พ. 61
ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา
6 ก.พ. 61
พบปะวิทยาลัยชุมชนสงขลา
1 ก.พ. 61
จัดอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น ครั้งที่ 9-10
22 - 31 ม.ค. 61
บุคลากรได้เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการซ่อมบำรุงหนังสือ ณ เรือนจำกลางยะลา
20 - 21 ม.ค. 61
สอนเสริมชุดวิชาไทยศึกษา 10151
16 ม.ค. 61
นักศึกษาราชภัฎยะลา มาดูงานที่ห้องสมุด ศวน.มสธ.ยะลา
13 -14 ม.ค. 61
สอนเสริมชุดวิชา สังคมมนุษย์ 10131 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล

คลิก ภาพกิจกรรม ปี 2560