ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา

จัดกิจกรรม พบปะนักศึกษาใหม่และแนะนำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา และร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2560

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560