ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา

 จัดอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น ครั้งที่ 6  ให้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ยะลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ชุมชนตำบลพร่อน นักศึกษา มสธ.และผู้สนใจทั่วไป

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา