ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา

 จัดกิจกรรม "ร่วมจงรักภักดี เทิดทูนจักรีบรมราชวงศ์"

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ณ ศวน.มสธ.ยะลาและวัดอรัญยวาสิการาม(วัดห้วยเงาะ) จังหวัดปัตตานี

โดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกเป็นกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณตน และช่วงที่สอง กิจกรรมจิตอาสาถวายพ่อหลวง