ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา

จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาของ มสธ. กับ วิทยาลัยชุมชนยะลา

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา