ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา

 จัดสอนเสริมวิชาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 21001

เมื่อวันที่ 25 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนเทพา อ.เทพา จ.สงขลา