ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา

จัดสอนเสริมวิชาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 21001 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล , วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา