ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา

 จัดอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น ครั้งที่ 7-8

เมื่อวันที่6 ธันวาคม 2560 ณ ศวน.มสธ.ยะลา