ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของ มสธ. ให้แก่นักศึกษา วิชาเอกการจัดการทั่วไป

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส