ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา

 จัดสอนเสริมวิชาการจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย 21223 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 9 -10 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล , วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา