ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา

 จัดสอนเสริม วิชาการจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย และ วิชาสังคมมนุษย์ 10131 

เมื่อวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา และ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา