ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา

เข้าพบปะวิทยาลัยชุมชนสงขลา(อำเภอเทพา)

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา