ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา

ต้อบรับนายสุเทพ มโนภักดี รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา

พร้อมทั้งประชุมมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงานแก่บุคลากร์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา