ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา

จัดโครงการ ส่งเสริมการอ่านในกิจกรรม ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้นครั้งที่ 11และครั้งที่ 12 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา