ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา

เข้าร่วมสังเกตการณ์ และสร้างเครือข่ายนักศึกษา ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาตามความร่วม
มือระหว่างกรมการปกครอง กระทรวง มหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี