ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา

เข้าร่วมสังเกตการณ์ และสร้างเครือข่ายนักศึกษา ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาตามความร่วม
มือระหว่างกรมการปกครอง กระทรวง มหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  ศาลากลางจังหวัดพัทลุง