ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาปริญญาตรี ..อ่านต่อ 2 ตุลาคม 2560
ระดับปริญญาโท
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาระดับปริญญาโท ..อ่านต่อ 2 พฤษภาคม 2561
ระดับปริญญาเอก
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาระดับปริญญาเอก..อ่านต่อ 11 กันยายน 2560
แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา
แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
..อ่านต่อ 27 กันยายน 2560
แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2560..อ่านต่อ 1 มีนาคม 2561

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin