ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาปริญญาตรี ..อ่านต่อ 28 มิถุนายน 2561
ระดับปริญญาโท
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาระดับปริญญาโท ..อ่านต่อ 25 พฤษภาคม 2561
ระดับปริญญาเอก
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาระดับปริญญาเอก..อ่านต่อ 11 กันยายน 2560
แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา
แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
..อ่านต่อ 19 สิงหาคม 2561
แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2560..อ่านต่อ 19 สิงหาคม 2561
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์..อ่านต่อ 6 กรกฎาคม 2561

กำหนดการและตารางปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561..อ่านต่อ 1 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
คู่มือเลื่อนขั้นเงินเดือน
..อ่านต่อ 11 สิงหาคม 2561
คู่มือการปฏิบัติงานการทำการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชารัฐศาสตร์
..อ่านต่อ 11 สิงหาคม 2561
ตารางชุดวิชาที่เปิดสอนเสริมแบบเข้ม / เก็บคะแนน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
..อ่านต่อ 22 มิถุนายน 2561
เอกสารการสอนชุดวิชา 82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
..อ่านต่อ 4 ธันวาคม 2560
วิดีโอแนะนำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
https://www.youtube.com/watch?v=UB2O6FZmAwk..อ่านต่อ 29 กันยายน 2560
ป.ตรี
..อ่านต่อ 12 กันยายน 2560

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin