วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

          เป็นผู้นำทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียโดยระบบการศึกษาทางไกล

Vision

          To be a leading school of political science in Thailand and Asia with a distance learning system.
ผู้เข้าชม 362 คน UPDATE วันที่ 9/12/2017 3:29:08 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin